اخبار فناوریاستارت آپ

غفلت در حوزه تولید محتوا

خریـن وضعیت اسـتفاده از ICTدر ایران تا پایان سـال
۹۴نشـان میدهـد حضـور کاربـران در شـبکههای
اجتماعی در سـال ۹۴نسـبت به سال ۹۲بیش از ۳برابر
شـده اسـت
. براسـاس نتایج به دسـت آمـده ۵۹درصد
از کاربـران بـه دنبـال تفریـح در اینترنت هسـتند و تنها
۸درصـد از کاربـران ایرانـی بـه تولید محتـوا در فضای
مجـازی مـی پردازنـد
. در ایـن میـان بیشـترین حجـم
تولیـد محتـوا مربوط بـه مدیریـت صفحات شـخصی،
انتشـار متـن، عکـس، فیلـم و وبـلاگ نویسـی اسـت
.
میتـوان گفـت علاقـه چندانـی بـرای تولیـد محتـوا
در فضـای مجـازی وجـود نـدارد
. البتـه تولیدکننـدگان
محتـوا بـا مشـکلاتی از جملـه کمبـود اعتبـارات برای
تولیـد محتـوا، کمبود نیـروی تخصصـی کارآمد، ضعف
مالکیـت مالـی و معنـوی محتـوا، شـفاف نبـودن خـط
قرمزهـا و وجـود واسـطه ها در صنعـت تولیـد محتـوا
مواجـه هسـتند
. ایـن موانـع باعـث شـده اسـت حـوزه
تولیـد محتـوا در محیـط وب مغفـول بمانـد
. در همیـن
راسـتا معاون وزیـر ارتباطـات گفته اسـت
»:اگرچه یک
درصـد از جمعیـت جهان در ایران سـاکن هسـتند اما به
انـدازه یک درصـد از اینترنـت جهانی سـهم نداریم که
ایـن موضوع از طریـق افزایـش تولید محتـوای داخلی
بایـد جبران شـود
« . وی همچنیـن از هدفگـذاری ۱۰
برابـری تولیـد محتـوای داخلـی در اینترنت بـا رویکرد
رونـق کسـب و کار دیجیتالـی خبر داده اسـت

منبع: خبر نامه بیت

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا