اخبار فناوری

لشکر شرکتهای فناوری اطلاعات علیه ترامپ

همانطور که پیشبینی میشد، شرکتهای Intel، Google، Microsoft، Appleو ۹۳
شرکت تکنولوژی دیگر،باامضایدستوری مشترک،ازپرونده شکایت حقوقی علیه دونالد
ترامپ
)و قانون منع ورود مهاجران ۷کشور(، حمایت کردند. در متن این دستور آمده است:
»
این فرمان اجرایی، دوراز انسانیت، برابری و آزادی است و به صنعت تجارت و رشد
اقتصادی ایالات متحده، ضربه سهمگینی وارد خواهد کرد
«.
بعد از اینکه شکایت علیه حکم ترامپ در واشنگتن و دیگر ایالتهای آمریکا به دادگاه
ارائه شد، یکی از قضات فدرال به نام ،
James Robertدستور توقف اجرای حکم ترامپ
را صادر کرد که بلافاصله اجرا شد
. دپارتمان امنیت ملی آمریکا نیز اعلام کرد که پروسه
بررسی پرونده مهاجران به روال عادی برخواهد گشت و بسیاری از مهاجرین از جمله
کسانی که ویزای دانشجویی و گرین کارت داشتند، به سرعت پروازهای خود را به سمت
این کشور رزرو کردند تا قبل از اجرایی شدن دوباره این حکم، به آمریکا وارد شوند
. وزارت
دادگستری آمریکا که حامی ترامپ است به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر
کرد
. ترامپ به خبرنگاران در گلف کلاب  Mar-a-Lagoفلوریدا اعلام کرد»:ما برنده
خواهیم شد، به خاطر امنیت کشورمان، ما حتما میبریم
«. وی همچنین حکم قاضی
فدرال را مورد انتقاد قرارداد و گفت
»:دستور این شخص به اصطلاح قاضی، واقعا
مضحک است و حتما لغو خواهد شد
«. در متن دستور مشترک که تقریبا تمام شرکتهای
تکنولوژیک امضا کردند آمده است
:
»
این حکم باعث میشود که استخدام کارمندان جدید برای شرکتهای تجاری سخت
وگران تمام شود و عملکرد عادی شرکت، با مشکل مواجه شود
. علاوه براین امکان پیدا
کردن و به کارگیری نیروهای خلاق و با استعداد، بسیار پایین خواهد آمد
«.
عـلاوه برایـن بـه عقیـده ایـن شـرکتها، ایـن حکـم باعـث میشـود کـه اسـتعدادها
در سرتاسـر دنیـا، جـذب کشـورهای دیگر شـوند و فـرار مغزهـا از آمریکا اتفـاق خواهد
افتـاد
. »عـدم وجـود ثبـات و فضـای آرام، اسـتخدام بهترین اسـتعدادهای دنیا را توسـط
شـرکتهای آمریکایی، بسـیار سـخت میکنـد و عملا این شـرکتها از فضـای رقابت
جهانـی عقـب میمانند
«. طبق نظر سـنجی خبرگـزاری روییترز، ۴۹درصـد مردم عادی
طرفـدار حکـم ترامـپ و ۴۱درصد مخالف این حکم هسـتند اما یـک متخصص حقوقی
بـه ایـن خبرگـزاری گفت که توییتهای منتشـر شـده رئیـس جمهور علیـه یک قاضی
فـدرال کامـلا غیـر معمـول و عجیـب اسـت
: »اینکـه رئیـس جمهـور بـا بیاحترامی،
اقتـدار جایـگاه یک قاضی را به چالش میکشـد، نباید توقع داشـته باشـد کـه دادگاه نیز
بـه اقتـدار جایـگاه وی احترام بگـذارد
«. جالب اسـت بدانید که روسـای دو شـرکتهای
آمـازون و تسـلا که مشـاور ترامـپ نیز هسـتند، این دسـتور مشـترک را امضـا نکردند
.
البتـه رئیس تسـلا، الن ماسـک قول داده اسـت که در مورد مسـئله مهاجریـن، با رئیس
جمهـور بـه طور مسـتقیم صحبـت کند
. چنـد روز قبل ۳۰شـرکت تکنولـوژی دیگر هم
بـه ایـن لیسـت اضافه شـدند و درخواسـت مشـترک را امضـا کردنـد
. در این لیسـت نام
شـرکتهای معتبـری همچـون
HP، Adobe، Teslaو  Evernoteبه چشـم میخورد.
متاسـفانه بـا وجـود این که شـرکتهای بزرگـی نظیر اپـل، فیسبوک و مایکروسـافت
ایـن درخواسـت را امضـا کردهانـد، امـا بـاز هـم جـای خالی شـرکت آمـازون به چشـم
میآیـد
. البتـه در حـال حاضـر بـه حکـم یک قاضـی فـدرال و تایید سـه قاضـی دادگاه
تجدیـد نظـر، ایـن قانـون بـه حالـت تعلیـق در آمـده اسـت و دارنـدگان ویـزای ایالات
متحـده فعـلا میتوانند بـه خاک این کشـور وارد شـوند
. رئیس جمهـور آمریـکا، دونالد
ترامـپ همچنـان اصـرار دارد کـه بـرای حفـظ امنیـت داخلی کشـور، ایـن قانـون باید
هرچه سـریعتر بـه اجـرا دربیاید

منبع:روزنامه خراسان، ویژه نامه بایت

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.