آموزش اکسل

متوالی و نا متوالی بودن سلول ها:

متوالی و نا متوالی بودن سلول ها:
انتخاب سلول ها به دو صورت متوالی و نا متوالی برای تعیین محدوده فرمول نویسی هستند:
متوالی:
که چند سلول متوالی ( دنبال هم ) برای فرمول نویسی انتخاب میشوند که با علامت ( : ) در بین نام سلول ها مشخص شده است . مثلا اگر از سلول B1 تا B4 را انتخاب کنیم بصورت (B1:B4)= نوشته میشود و نشان دهنده انتخاب سلول های پشت سر هم برای فرمول می باشد.
نامتوالی:
اگر چند سلولی را که در مکان های مختلفی قرار گرفته اند (پشت سر هم نیستند) را انتخاب کنیم با علامت ( ; ) در بین نام سلول های انتخابی روبرو خواهیم شد که نمایانگر انتخاب سلول های نا متوالی در فرمول نوشته شده است. مثلا اگر فقط سلول B1 و B3 را برای فرمول نویسی انتخاب کنیم ، فرمول به شکل (B1;B3)= نوشته میشود.برای مثال در اینجا بر روی سلول B5 را که بعنوان سلول مقصد در نظر گرفته شده کلیک کنید. سپس در این سلول علامت مساوی قرار گرفته است . در ادامه از فرمول B1 تا B4 را با دراگ کردن انتخاب کنید(داده پشت سر هم ). نتیجه عمل در سلول B5 به این صورت خواهد بود (B1:B4)= که این یک فرمول نوشته شده در اکسل میباشد و جوابی را در عمل ندارد و پس از فشردن کلید Enter با جواب (نادرست Value ) مواجه میشوید.
محاسبه با عملگرهای ریاضی (Calculate with Operators)
برای محاسبه داده ها در برنامه اکسل از عمل گروه های محاسباتی (+، -، *، /، و ..) که مهمترین بخش محاسبه نیز هستند استفاده میشود. در جدول پایین ۶ عمل اصلی در ریاضی نشان داده شده است .
مراحل فرمول نویسی در اکسل:

۱-ابتدا علامت مساوی (=) را در سلول مورد نظر قرار داده واعداد و محاسبه گر ریاضی را به ترتیب می نویسید. بطور مثال در شکل زیر من در سلول B1 عملیات تفریق را انجام داده ام. (فرمول به صورت ۳۵۰-۵۰۰= نوشته میشود که جواب عدد ۱۵۰ میشود)
برای محاسبه داده های نا متوالی:
ما در اینجا قصد داریم یک عملیات ضرب انجام دهیم . برای محاسبه داده ها و قرار دادن نتیجه در مقصد ابتدا علامت مساوی را در خانه مقصد قرار داده و بعد پرانتز را باز کنید. حال اقدام به انتخاب نمودن سلول هایی نمایید که داده های مورد نظر در آنها قرار دارند. برای مثال سلول B1 و B4 را انتخاب می کنید . پس از انتخاب اولین سلول (B1) علامت ضرب را قرار داده (*) سپس اقدام به انتخاب سلول دوم با فشردن کلید Ctrl نمایید.
جمع کردن تعدادی از سلولهای متوالی:
برای این کار ابتدا در سلول مقصد که باید جواب در آن قرار گیرد علامت مساوی (=) را قرار دهید سپس عبارت Sum را تایپ کنید واقدام به انتخاب سلول های مورد نظر بوسیله دراگ کنید.
در مثال زیر سلول های B1 تا B4 را با هم جمع کنید که فرمول آن به شکل (Sum(B1:B4= خواهد بود و با فشردن کلید Enter از کیبورد به نتیجه (۱۳) در سلول مقصد (B5) رسیده ام.

Sum(عملیات جمع) :
ابتدا سلول مقصد را مشخص کنید . سپس با کلیک بر روی این گزینه مشاهده میکنید که کلمه Sum در خانه مورد نظر نوشته شده است. اکنون کافی است که محدوده سلول های انتخاب شده را درگ کنید تا عملیات جمع بر روی آنها اعمال شود.

Average (میانگین گیری):
ابتدا سلول مقصد را مشخص کنید و با انتخاب این گزینه مشاهده میکنید که کلمه Average در سلول مقصد نوشته میشود.اکنون کافی است که محدوده سلولی و یا سلول های مورد نظر را انتخاب کنید تا میانگین این سلول ها محاسبه شود.

Count (شمارش سلول های عددی):
ابتدا سلول مقصد را مشخص نمایید. سپس با کلیک بر روی این گزینه مشاهده میکنید که کلمهCount در سلول مقصد نوشته شده است. اکنون کافی است که سلول های مورد نظر را انتخاب کنید تا عملیات شمارش سلولی بر روی آنها با انجام شود.
ا

مطالب مرتبط