نسخه جدید اپل

نسخه جدیدتاشو , ار ائه نشده توسط اپل