اپل تاشو

ظاهر متفوت از حالت تاشدنی گوشی ها در نسخه جدید اپل تاشو قابل مشاهده است.