اخبار فناوری

۱۰۱نکته کاربردی در تکنولوژی اطلاعات IT

۱۰۱نکته کاربردی در تکنولوژی اطلاعات ()IT
-۱به کارمندان خود کمک کنید تا با اهمیت ITدر کسب موفقیتهای شغلی آشنا
شوند.
-۲در جستجوی تکنولوژیهای جدیدی باشید که کارها را سادهتر میکنند.
-۳تمام توجه خود را به این موضوع معطوف کنید که
ITچگونه میتواند شما و
کارتان را تقویت کند.
-۴در سازمان خود بخشهایی را بیابید که هم اکنون از
ITاستفاده میکنند.
-۵سیستمهایی را انتخاب کنید که توانایی ایجاد برتری رقابتی را داشته باشند.
-۶طوری برنامهریزی کنید که تکنولوژی با نیازهای کاری منطبق باشد، نه برعکس.
-۷برای افزایش سرعت و انعطافپذیری از سیستمهای ساده
ITاستفاده کنید.
IT -8را بیاموزید و گروه خود را به استفاده از آن ترغیب و تشویق کنید.
-۹برای دانش و خلاقیت انسانی، بیشتر از سیستمهای
ITارزش قائل شوید.
-۱۱در مورد تکنولوژی دیدگاه مثبتی داشته باشید و برای استفاده از آن
آموزشهای لازم را ببینید.
-۱۱به خاطر داشته باشید که در هر کاری افراد بهترین منبع اطلاعات به شمار
میروند.

-۱۲مطمئن شوید افراد پیش از وابسته شدن به ابزارهای ارتباطی مبتنی بر IT
مهارتهای میان فردی را بیاموزند.
-۱۳بروز تغییر اجتنابناپذیر است، بنابراین روشهایی پیدا کنید تا از این تغییرات
بیشترین بهره را ببرید.
-۱۴تغییرات مفید را سریعتر از رقبای خود شناسایی و انتخاب کنید.
-۱۵به گروه خود کمک کنید تا بر تغییرات بارز و ارزشمند تمرکز کنند.
-۱۶امروزه اینترنت بهترین ابزار تحقیقاتی است.
-۱۷تغییراتی که اینترنت در سیستمها به وجود میآورد را زیر نظر داشته باشید،
زیرا این تغییرات بر کار شما بیشترین تأثیر را خواهند داشت.
-۱۸با تکنولوژیهایی که به پیشرفتهای کنونی منجر شدهاند آشنا شوید.
-۱۹قبل از انتخاب ابزارهای جدید
ITآنها را آزمایش کنید.
۲۱برای افزایش سرعت برنامهها و فایلهای حجیم، حافظه کامپیوتر خود را افزایش
دهید.
-۲۱برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود تولیدکنندگان برتر را انتخاب کنید.
-۲۲برنامههای جدید معمولاً به حداقل ۳۲مگابایت حافظه نیاز دارند.
-۲۳به یاد داشته باشید که برای اجرای اکثر نرمافزارهای کاری، به تراشههای
( )
chipکامپیوتری جدید و قوی نیاز ندارید.

-۲۴به خاطر داشته باشید که کامپیوترهای شخصی ( )PCاز نوع وینتل ( )Wintelو
مک ( )
Macsمی توانند به طور مشترک از یک شبکه استفاده کنند.
-۲۵فراموش نکنید که در محاسبات خود هزینههای نگهداری را نیز در نظر بگیرید.
-۲۶برای کار طراحی، از یک مانیتور بزرگ با کیفیت وضوح بالا استفاده کنید.
-۲۷برای پویش کردن ( )
scaningسریع مقادیر کوچک اطلاعاتی، از یک پویشگر
( )
scannerدستی استفاده کنید.
-۲۸به یاد داشته باشید که یک دیسک فشرده
Zipنسبت به فلاپیهای قدیمی
گنجایش بیشتری دارد.
-۲۹شبکهای را انتخاب کنید که حتی هنگام مبادله پروندههای بزرگ نیز از سرعت
بالایی برخودار باشد.
-۳۱برای کار هنگام حرکت، از کامپیوترهای کیفی استفاده کنید. اگر میخواهید به
پروندههای اداره دسترسی داشته باشید، این کامپیوتر را به شبکه اداره متصل کنید.
-۳۱برای جلوگیری از قطع ارتباط شبکه بهتر است دو سرور نصب کنید تا اگر یکی
از آنها خراب شد دیگری ارتباط شما را برقرار کند.
-۳۲برای کنترل امکان دسترسی کاربران به سرویس دهندهها، فایلها، و پوشهها از
کلمه عبور ( )
Passwordاستفاده کنید.
-۳۳از سیستمهای شبکهای استفاده کنید که با اینترنت سازگار هستند.

-۳۴برای تسهیل در کار تقسیم و اشتراک اطلاعات، یک اینترانت ایجاد کنید.
-۳۵برای برآورده کردن نیاز کاربران به تقسیم و اشتراک مطمئن و سریع اطلاعات،
یک شبکه مخصوص ایجاد کنید.
-۳۶مزایای بالقوه و مثبت استفاده از زبان جاوا در اجرای برنامههای شبکه از یک
سرویس دهنده را بررسی کنید.
-۳۷اجازه دهید دیگران اولین کسانی باشند که از نرمافزارهای جدید در بازار
استفاده میکنند.
-۳۸برای سازگاری بیشتر هنگام به اشتراک گذاشتن دادهها، از نرمافزارهایی
استفاده کنید که به طور وسیع توسط دیگران مورد استفاده قرار میگیرند.
-۳۹به یاد داشته باشید که ۸۱درصد از کاربران تنها به ۲۱درصد از قابلیتهای
بیشتر برنامهها نیاز دارند.
-۴۱در لیست کارهای مهم خود، یادگیری یک برنامه صفحه گسترده را در اولویت
قرار دهید.
-۴۱با اتصال چند پایگاه اطلاعاتی به یکدیگر، میزان دسترسی به اطلاعات را افزایش دهید.
-۴۲برای اطلاعاتی که همواره به آنها نیاز دارید، گزارشهای استاندارد تهیه کنید.
-۴۳اگر نیازهای خود را مشخص نکردهاید، به جای برنامه اختصاصی و سفارشی،
یک بسته نرمافزاری حاضر و آماده را انتخاب کنید.
-۴۴به روشهایی که دیگران برای ارائه اطلاعات استفاده میکنند توجه کنید و آنها را
یاد بگیرید.
-۴۵نمایشهای دو سویه را میتوانید روی لوح فشرده، از طریق ای-میل و یا وب
سایت توزیع و منتشر کنید.
-۴۶با استفاده از دایرههای توپر ( )
Bulletsمتن را کوتاه و مختصر کنید.
-۴۷برای کمک به انتقال صحیح و روشن پیام از طرحهای گرافیکی استفاده کنید.
-۴۸اگر برای شخصی از طریق پست الکترونیک یک پیام فوری ارسال کردهاید با
تلفن وی را مطلع کنید.
-۴۹با استفاده از آخرین تکنولوژی تلفن همراه امکان استفاده از پست الکترونیک را
در خارج از محیط کاری برای خود فراهم کنید.
-۵۱برای سازماندهی مشخصات تماسها و ایجاد گروههای تماس، از دفترچه
نشانی پست الکترونیک ( )
Address Bookکامپیوتر خود استفاده کنید.
-۵۱برای استفاده از جدیدترین قابلیتهای وب، مرورگر ( )
Browserخود را ارتقا
دهید.
-۵۲مرورگری را انتخاب کنید که سرعت زیادی داشته و استفاده از آن راحت باشد.
-۵۳برای افزایش سرعت گرفتن و بارگذاری ( )
Downloadصحفه، Graphic
Loading
را در وضعیت Offقرار دهید.

-۵۴برای خرید نرمافزار جدید، ۳تا ۶ماه پس از تولید آن صبر کنید.
-۵۵شما باید به طور مستمر از اطلاعات خود پشتیبان تهیه کنید.
-۵۶هنگام طراحی سیستمهای مهم کامپیوتری نقش کاربران را فراموش نکنید.
-۵۷برای این که از مزایای
ITحداکثر استفاده را ببرید، گروه خود را تشویق کنید
که با آغوشی باز آن را پذیرا باشند.
-۵۸برای نتیجهگیری بهتر از جلسات آموزشی، آنها را کوتاه برگزار کنید.
-۵۹کارمندانی که استعداد و مهارت بیشتری دارند را تشویق کنید تا نحوه کمک به
کارمندان کم تجربه را یاد بگیرند.
-۶۱برای کاهش اتلاف وقت هنگام کار با پست الکترونیک، نحوه استفاده از این
نرمافزار را به کارمندان آموزش دهید.
-۶۱از کارمندان بخواهید استفاده شخصی از پست الکترونیک را به حداقل برسانند.
-۶۲نحوه استفاده از فیلتر در نرمافزار پست الکترونیک را یاد بگیرید.
-۶۳کارمندان را تشویق کنید برای کمک به آموزش بهتر خود در منزل نیز از
کامپیوتر و اینترنت استفاده کنند.
-۶۴تصور کنید همواره راه بهتری برای انجام کارها وجود دارد.
-۶۵برای شکار فرصتهای تازه به صحبتهای مشتریان و کارمندان گوش کنید.
-۶۶برای استفاده از ایدههای نو در کار به صنایع پیرامون نیز توجه کنید.

-۶۷معیار شما برای آزمایش منابع جدید میتواند میزان بهرهوری و کارایی بالای
آنها باشد.
-۶۸کارهای خود را بیشتر از گذشته از طریق اینترنت انجام دهید.
-۶۹تحقیق کنید شرکتهای دیگر چگونه به آینده نگاه میکنند.
-۷۱سیستمهای شما باید آن قدر انعطافپذیر باشند که بتوانند با هرگونه تغییر لازم
منطبق شوند.
-۷۱کارمندانی را برای بخش خدمات
ITانتخاب کنید که قادر به برقراری ارتباط
خوب با کاربران باشند.
-۷۲یک پرسشنامه تهیه کنید که با تکمیل آن کاربران بتوانند کیفیت خدمات ارائه شده
توسط بخش
ITرا ارزیابی کنند.
-۷۳کارمندان بخش
ITرا ترغیب کنید تا بر روی نیازهای حقیقی سازمان تمرکز کنند.
-۷۴به هنگام استخدام مشاور، همواره تعریفی از اهداف خاص سازمان خود مدنظر
داشته باشید.
-۷۵مطمئن شوید کارمندان شما مهارتهای مفید را در یافت کرده باشند.
-۷۶با ارائه به موقع اطلاعات به مشاوران، از توانایی آنها در خلاقیت و ثمربخشی
اطمینان حاصل کنید.
-۷۷بررسی پیشنهادات در مورد قراردادهای
ITرا به همان بخش ITواگذار کنید.

-۷۸قراردادهای خود را کوتاه مدت منعقد کنید و اهداف عملکردی دقیق و
مجازاتهای محکم را نیز در آن پیشبینی کنید.
-۷۹به منظور اداره مؤثر و موفقیتآمیز قراردادها، کارمندان و منابع مورد نیاز را به
اندازه کافی فراهم کنید.
-۸۱فراگیری روش استفاده از اینترنت در کار و تجارت باید در اولویت برنامهها قرار بگیرد.
-۸۱در صورت امکان محصولات خود را روانه بازارهای جهانی کنید.
-۸۲برای برقراری ارتباط و دستیابی به بازارهای کوچک ولی مستعد از اینترنت استفاده کنید.
-۸۳فراموش نکنید که اینترنت قدرت و توانایی مشتریان را نیز افزایش میدهد.
-۸۴از طریق اینترنت میتوانید لیست قیمت تعداد زیادی از تأمینکنندگان کالا و
خدمات را دریافت کنید.
-۸۵برای کاهش هزینهها و دسترسی بیشتر به متقاضیان کار، امور مربوط به
استخدام را از طریق اینترنت انجام دهید.
-۸۶مشتری را در انتخاب روش انجام معامله آزاد بگذارید.
-۸۷نحوه برخورد رقبا با مشتری را بررسی کنید.
-۸۸امکاناتی فراهم کنید تا مشتری بتواند به صورت
On-Lineبا کارمندان ارتباط برقرار کند.
-۸۹مشخصات محصول یا خدمات مورد نظر را وارد اینترنت کنید و منتظر شوید تا
تأمین کنندگان کالا خدمات قیمتهای خود را در ارتباط با پیمانکاری پیشنهاد کنند.

-۹۱کارمندان خود را به تقسیم اطلاعات تشویق کنید.
-۹۱در ساخت اینترانت از وجود کاربران نیز استفاده کنید.
-۹۲به خاطر داشته باشید که اینترنت مانند یک معدن طلا است و کار شما استخراج
از این معدن است.
-۹۳با طریقه کارکرد موتورهای جستجوی معروف آشنا شوید.
-۹۴علاوه بر وب، جستجو در گروههای خبری را نیز امتحان کنید.
-۹۵فراموش نکنید که رقبا نیز میتوانند فعالیتهای
On-Lineشما را ردیابی کنند.
-۹۶برای ایجاد، حفظ و توسعه حریم شخصی در جستجو، مرورگر خود را در
وضعیتی قرار دهید که (
Cookiesفایلهای متنی کوتاه) را نپذیرد.
-۹۷وب در حقیقت مجموعهای است متشکل از تعداد بیشماری سایت.
-۹۸به یاد داشته باشید که رقبای کوچک شما ممکن است بر روی شبکه به رقیبی
بزرگ تبدیل شوند.
-۹۹تبلیغات
On-Lineرا نیز امتحان کنید. بهتر است وب سایتهایی را انتخاب کنید
و آگهیهای متنوع و متغیر خود را به آنها بسپارید.
-۱۱۱برای آشنایی با راههای مؤثر ورود به تجارت الکترونیکی، تلاشهایی که
دیگران در این زمینه انجام دادهاند را به دقت بررسی کنید.
-۱۱۱سودی را که از فروش محصولات در شبکه کسب میکنید، برای کاهش قیمت
کالا یا خدمات خود صرف کنید.

منبع: تکنولوژی اطلاعات ()IT
نویسنده: استیو اسلایت
مترجم: محمد منتظری

وبلاگ گروه فروش ۵۲۵۱۱
وبلاگ جامع بازاریابی، فروش، مدیریت، موفقیت، کارآفرینی و تبلیغات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا