آموزشگاه تراشه

تراکَست کسب کار

تراکَست کسب کار و توسعه فردی

کسب کار و توسعه فردی چیست ؟

کسب کار و توسعه فردی چگونه آموزش ببنیم ؟

بهترین کسب کار چیست ؟

زمان یادگیری یک کسب کار چه قدر است ؟

آموزشگاه تراشه

قم میدان مطهری کوی سازمان آب آموزشگاه تراشه

۳۶۶۳۹۹۱۵ && ۳۶۶۳۹۹۱۶ && ۰۹۳۳۶۵۱۰۷۱۰