قیمت های تیم آمورشگاه تراشهتعرفه های سایت

نوع سایت قیمت تقریبی
سایت پزشکی از ۳ میلیون
سایت شخصی از ۲ میلیون
سایت فروشگاهی ساده از ۳,۵ میلیون
سایت فروشگاهی پایه از ۵,۵ میلیون
سایت فروشگاهی پیشرفته از ۸ ملیون
سایت خبری از ۳ میلیون
سایت شرکتی از ۳,۵ میلیون


تعرفه اپلیکیشن

نوع اپ قیمت تقریبی
اپ محتوایی ساده از ۱ میلیون


تعرفه خدمات فتوشاپی

نوع طراحی قیمت تقریبی
طراحی لوگو تایپ از ۱۷۰ هزار
طراحی لوگو تصویری از ۲۰۰ هزار
طراحی لوگو ترکیبی از ۲۳۰ هزار
طراحی بنر سایت از ۵۰ هزار


تعرفه خدمات

نوع خدمات قیمت تقریبی
نصب ویندوز کامل از ۸۰ هزار تومان
نصب برنامه بستگی به حجم
ادامه در قسمت پایین


تعرفه خدمات کامپیوتری رسمی

قم میدان مطهری کوی سازمان آب آموزشگاه تراشه

۳۶۶۳۹۹۱۵ && ۳۶۶۳۹۹۱۶ && ۰۹۳۳۶۵۱۰۷۱۰