لیست دوره های آموزشگاه تراشه

کلاس های رفع اشکالی و پروژه ای از ساعتی حداقل ۳۵۰ هزارتومان

برای مشاهده بهترِ تعرفه ها ، جدول را با انگشتان خود به چپ و راست بکشید

ردیف نام دوره تعداد جلسات شهریه عمومی شهریه خصوصی
نقد اقساط نقد اقساط
۱ ICDL ۴۰ تا ۶۰ جلسه ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
۲ WORD ۱۰ جلسه ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۳ EXCEL ۸ جلسه ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۳٫۱ پبشرفتهEXCEL ۷ جلسه ۱,۸۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۵۰ ساعتی ۳۵۰
۴ ویندوز و اینترنت ۱۰ جلسه ۸۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۵ فتوشاپ مقدماتی ۱۰ تا ۱۵ جلسه ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۶ فتوشاپ پیشرفته ۸ تا ۱۰ جلسه ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۵۰ ساعتی ۳۵۰
۷ حسابداری مقدماتی ۱۵ تا ۱۸ جلسه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۸ رایانه کار مالی(هلو) ۱۲ تا ۱۵ جلسه ۹۸۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۹ حقوق و دستمزد ۱۲ تا ۱۵ جلسه ۹۸۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۹٫۱ مالیات ۱۲ تا ۱۸ جلسه ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۵۰ ساعتی ۳۵۰
۹٫۲ ارزش افزوده ۱۲ تا ۱۸ جلسه ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۵۰ ساعتی ۳۵۰
۹٫۳ پکیج حسابداری(مقدماتی و هلو) دوماه و نیم ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۹٫۴ پکیج حسابداری(مقدماتی،هلو، حقوق و دستمزد) سه ماه ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰
۹٫۵ پکیج حسابداری(مقدماتی،هلو،حقوق و دستمزد، مالیات، اکسل) چهار الی ۵ ماه ۴,۹۸۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۹٫۶ پکیج حسابداری(مقدماتی،هلو،حقوق و دستمزد، مالیات، اکسل،ارزش افزوده،لیست بیمه، سامانه مودیان) چهار الی ۶ ماه ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۰ فرانت اند ۴۰ تا ۶۰ جلسه ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۱۱ PHP1 ۳۰ تا ۴۰ جلسه ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۱۲ PHP2 ۳۰ الی ۴۰ جلسه ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۱۲٫۱ لاراول ۳۰ الی ۴۰ جلسه ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۱۳ ۳DMAX,VRAY ۲۰جلسه ۵الی ۶ نفر ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ساعتی۴۵۰ ساعتی۴۵۰
۱۴ پریمیر ۱۲ جلسه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ساعتی۳۸۰ ساعتی۳۰۰
۱۵ افترافکت ۱۲ جلسه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۸۰ ساعتی ۳۵۰
۱۶ دوره اینستاگرام ۱۵ جلسه ۹۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۵۰ ساعتی ۳۰۰
۱۷ وردپرس ۱۲ جلسه ۸۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۱۷٫۱ وردپرس ۱۲ جلسه ۸۸۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۵۰ ساعتی ۳۵۰
۱۸ پایتون ۱۵ جلسه ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۱۹ شبکه ۱۰ جلسه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۲۰ سی پلاس پلاس ۱۰ جلسه ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۲۱ ایلاستریتور ۱۲ جلسه ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ساعتی ۲۵۰ الی ۳۰۰ ساعتی ۲۵۰ الی ۳۰۰
۲۲ سی شارپ ۱۵ جلسه ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۰۰ ساعتی ۳۰۰
۲۳ سئو ۲۰ جلسه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ساعتی ۳۸۰ ساعتی ۳۵۰
۲۴ کرل ۲۰ جلسه ۷۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ساعتی ۳۸۰ ساعتی ۳۸۰
۲۵ سالیدورک ۱۰ جلسه ساعتی ۴۰۰ ساعتی ۴۰۰
۲۶ مدیریت msp ۲۰ جلسه ساعتی ۴۰۰
۲۷ فن بیان ۳۰ جلسه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ساعتی ۴۰۰
۲۸ هوش مصنوعی ساعتی ۴۰۰
۲۹ دیپلم گرافیک دوترم ۳,۸۶۰,۰۰۰
۳۰ دیپلم حسابداری حدود ۷ ماه حدود ۷ میلیون
۲۷ فقط مدرک کاربر ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۷ سخت افزار ساعتی ۴۰۰
سایت آموزشگاه تراشه

آموزشگاه ترااشه

قم میدان مطهری کوی سازمان آب آموزشگاه تراشه

۳۶۶۳۹۹۱۵ && 36639916 && 09336510710