اخبار آموزشگاهحسابداری

:آموزش حسابداری قسمت هفتم(۹۷/۱۰/۲۳)

آموزشگاه تراشه

عمليات حسابداری ابتدای دوره مالی تا پايان دوره انجام می شود عبارتند از:

۱ جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی (گردآوری شواهد مدارك مثبته)

۳ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

۲ تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و ثبت آن ها در سند حسابداری

۳ ثبت رویدادهای مالی در دفتر روزنامه

۴ انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل

۵ تهیه ي تراز آزمایشی (اصلاح نشده)

۶ اصلاح و تعدیل حساب ها

۷ تهیه ي تراز آزمایشی اصلاح شده

۸ تهیه ي صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد

۹ بستن حساب های موقت

۱۰ تهیه ي تراز آزمایشی اختتامیه

۱۱ تهیه ي ترازنامه

دوره حسابداری
برگزاری دوره های حسابداری

اسناد و دفاتر حسابداري

براي هر رویداد مالي که در مؤسسه اتفاق مي افتد یک سند حسابداري یا برگه ي حسابداري تهیه مي شود. بنابراین سند حسابداري یا برگه حسابداري نوشته اي است که در آن هر کدام از رویدادهاي مالي نوشته مي شود.

پس از این که رویدادهاي مالي در سند حسابداري ثبت شد،

باید در دفتر روزنامه ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع مختلفي دارد.

دفتر روزنامه اي را که کلیه معاملات و عملیات مالي مؤسسه به ترتیب تاریخ در آن ثبت مي شود را دفتر روزنامه ي عمومي مي نامند.

دفتر کل دفتري است که حساب هاي یک مؤسسه به تفکیک در آن نگهداري مي شود.

در دفتر کل براي هر کدام از حساب ها صفحه یا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي شود و تمام اقلام بدهکار و بستانکار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحه ي مربوطه در دفتر کل نوشته مي شود.

اسناد و مدارك مثبته اسناد و مدارکی هستند که بر وقوع معامله یا رویداد مالی مشخصی دلالت دارند. این مدارك نشان دهنده تاریخ، مبلغ، ماهیت معامله و سایر اطلاعات مورد نیاز هستند و جهت ثبت رویدادهای مالی در سیستم حسابداری به کار مي روند. اسناد مثبته د رحسابداری از اهمیت خاصی برخوردارند به دلیل آنکه اولا آن ها مبنای تجزیه و تحلیل و ثبت رویدادهای مالی د رمدارك و دفاتر حسابداری هستند، حسابداری ابتدای دوره مالی

ثانیا : برای پیگیری و رسیدگی های بعدی و هم چنین در مواقع لزوم جهت احقاق حقوق مؤسسه و دفاع از عملکرد مدیران و کارکنان مؤسسه مورد استفاده قرار می گیرند. نکته ي قابل توجه این است که اسناد مثبته باید واضح، معتبر و مکفی باشند تا حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آن ها استناد نمایند. فاکتور فروش، رسید بانکی، قبض انبار، رسید صندوق و قبض آب و برق نمونه هایی از اسناد و مدارك مثبته محسوب مي شوند.

دوره های ویژه بازار کار

اصول و مفاهيم اوليه حسابداري

دانش حسابداری بر اصول و مفروضاتی مبتنی ست که همواره باید مورد توجه حسابداران قرارگیرد. از ابتدای شکل گیری حسابداری به شکل نوین، یک سری مفاهیم بنیانی برای حسابداری در نظر گرفته اند که آن ها را در قالب (۱) مفروضات، (۲) اصول و (۳) میثاق ها یا اصول محدود کننده تبیین می کنند. این مفاهیم در فصل های بعد تشریح خواهد شد. حسابداری ابتدای دوره مالی

همچنین مطالعه کنید:دوره ي مالی:آموزش حسابداری مقدماتی-قسمت ششم(۹۷/۱۰/۲۰)

دکمه بازگشت به بالا