تابع Xlookup چیست و چه کارآیی هایی دارد؟

جستجو در بین داده های بزرگ به چالش تبدیل شده و این روزها بسیار پرطرفدار است

اگر با تابع vlookup و یا hlookup همینطور lookup کارکرده باشین این تابع به درد شما

میخورد و امکانات بیشتری دارد،از ورژن ۲۰۲۱ به اکسل اضافه شده

برای جستجوی افقی و عمودی،مطابقت های دقیق و جزئی داده ها به کار میرود.

آموزش تابع xlookup در اکسل۲

تابع XLOOKUP یک تابع جدید در اکسل است (از آفیس ۲۰۲۱ به اکسل اضافه شده است) که برای جستجوی مقادیر در یک رنج یا جدول و بازگرداندن مقادیر مرتبط از یک رنج یا جدول دیگر استفاده می شود. این تابع یک جایگزین قوی و ساده تر برای توابع VLOOKUP و HLOOKUP است که در نسخه های قبلی اکسل وجود داشتند.

تابع xlookup
آشنایی با تابع xlookup

تابع XLOOKUP دارای شش پارامتر است که به شرح زیر هستند:

LOOKUP_VALUE  : مقداری که می خواهید در رنج جستجو شود. می تواند یک عدد، متن، مقدار منطقی یا اشاره گر به یک سلول باشد.(آرگومان اجباری ) .مثال A1:A10

LOOKUP_ARRAY  : رنجی که می خواهید در آن مقدار را جستجو کنید. می تواند یک رنج یک بعدی یا چند بعدی باشد. این رنج نباید خالی باشد.(آرگومان اجباری)

: RETURN_ARRAY  رنجی که می خواهید مقدار بازگشتی را از آن بگیرید. می تواند یک رنج یک بعدی یا چند بعدی باشد. این رنج باید هم اندازه با رنج جستجو باشد.(آرگومان اجباری)

IF_NOT_FOUND :اگر شرط درج شده جوابی نداشت , به مخاطب چه چیزی نشان داده شود. مثال :]این مقدار وجود ندارد[

(آرگومان اختیاری)

 : MATCH_MODE یک عدد اختیاری که نحوه مطابقت مقدار جستجو شده را تعیین می کند. می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

  • ۰: مطابقت دقیق=(EXACT MATCH) این حالت پیش فرض است و به دنبال مقداری می گردد که دقیقا با مقدار جستجو شده برابر باشد.
  • : – ۱ مطابقت دقیق یا کمتر=(EXACT MATCH OR NEXT SMALLER ITEM) به دنبال مقداری می گردد که دقیقا یا کمتر از مقدار جستجو شده باشد. این حالت فقط برای رنج های مرتب شده به صورت صعودی کار می کند.
  • ۱ : مطابقت دقیق یا بیشتر((EXACT MATCH OR NEXT LARGER ITEM= به دنبال مقداری می گردد که دقیقا یا بیشتر از مقدار جستجو شده باشد. این حالت فقط برای رنج های مرتب شده به صورت نزولی کار می کند.
  • ۲: مطابقت با الگو((WILDCARD CHARACTER MATCH= به دنبال مقداری می گردد که با الگوی جستجو شده مطابقت داشته باشد. می توان از کاراکترهای ویژه مانند * و ? برای نشان دادن هر کاراکتر یا یک کاراکتر خاص استفاده کرد.(آرگومان اختیاری)

در ادامه با آموزش تابع xlookup  باما همراه باشین….

SEARCH_MODE : یک عدد اختیاری که نحوه جستجو در رنج را تعیین می کند. می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

  • ۱: جستجو از چپ به راست(SEARCH FIRST-TO-LAST): =این حالت پیش فرض است و از اولین سلول تا آخرین سلول رنج جستجو می کند.
  • :-۱ جستجو از راست به چپ(SEARCH LAST-TO-FIRST)=از آخرین سلول تا اولین سلول رنج جستجو می کند.
  • ۲: جستجو از مرکز به دو طرف(BINARY SEARCH(sorter ascending order))=از سلول وسط رنج شروع می کند و به دو طرف پیش می رود. این حالت برای رنج های مرتب شده به صورت صعودی یا نزولی مناسب است.
  • : جستجو از دو طرف به مرکز(BINARY SEARCH(sorted descending order))= از دو سلول انتهایی رنج شروع می کند و به سمت مرکز پیش می رود. این حالت برای رنج های مرتب شده به صورت معکوس صعودی یا معکوس نزولی مناسب است.(آرگومان اختیاری)

برای مثال، فرض کنید یک جدول داریم که شامل نام، سن و شغل چند نفر است. اگر بخواهیم با دادن نام یک نفر، شغل او را پیدا کنیم، می توانیم از تابع XLOOKUP به شکل زیر استفاده کنیم:

نمونه تایع xlookup
نمونه تایع xlookup کار با تابع

=XLOOKUP(“l2”,F3:F7,H3:H7)

این تابع مقدار l2 را در رنج F3:F7 جستجو می کند و اگر پیدا شود، مقدار مربوط به آن را از رنج H3:H7 باز می گرداند. در این مثال، خروجی تابع برابر با شغل فرد خواهد بود.

این تابع بسیار قدرتمند است و فقط به این مثال خلاصه نمی شود. این تابع بسیار قدرتمند وقتی که ما بخواهیم اعداد را جستجو کنیم میتواند به کارمان بیاید.

مطالب مرتبط