فهرست مطالب

استفاده از ابزار Ruler Tool

ابزار Ruler Tool فاصله بین دو نقطه از تصویر را اندازه گیری می کند.وقتی شما از یک نقطه به نقطه

دیگررا اندازه گیری می کنید یک خط غیر قابل چاپ کشیده می شود و پالت Info  اطلاعات زیر را نشان می دهد :

•    مختصات نقطه شروع ( x,y )
•    فاصله افقی (w) و عمودی (H) طی شده روی محورهای x و y
•    زاویه اندازه گیری شده نسبت به محور (A)
•    فاصله کل پیموده شده (D)
•    اگر شما یک protractor را بکار ببرید دو مسافت طی شده دیده خواهد شد. یعنی D1 و D2 و کلیه اندازه گیریها به جز زاویه بر حسب واحد تعیین شده در کادر محاوره ای unit & preference اندازه گیری خواهد شد .
•    تمامی موارد فوق در نوار options مربوط به ابزار Ruler Tool نیز می توانید مشاهده کنید .
برای اندازه گیری فاصله بین دو نقطه به صورت زیر عمل نمائید :
۱-    ابزار Ruler Tool را انتخاب کنید .

[highlight color=”green”]با مـــــا در تــــــراشه همــــــــراه باشید.[/highlight]

۲-    از یک نقطه به انتهای فاصله ای که می خواهید اندازه گیری کنید درگ نمائید. اگر در هنگام درگ کلید Shift را پایین نگه دارید حرکت مؤس در زاویه ۰ ،۴۵ و ۹۰ درجه امکان پذیر خواهد بود .

[highlight color=”green”]با مـــــا در تــــــراشه همــــــــراه باشید.[/highlight]

۳-    برای ادامه دادن خط اندازه گیری از انتهای خط اندازه گیری رسم شده کلید Alt را نگه داشته و درگ نمائید .
برای ویرایش یا جابجایی خط  اندازه گیری به روش زیر عمل کنید :
۱-    ابزار Ruler Tool را انتخاب کنید .
۲-    یکی از موارد زیر را انجام دهید :
•    برای تغییر اندازه خط اندازه گیری ،یکی از دو سر انتهایی آن را درگ کنید .
•    برای جابجایی خط اندازه گیری، اشاره گر را با فاصله از دو سر انتهایی خط بر روی خط قرار داده و خط را به بیرون

از تصویر درگ کنید.برای از بین بردن خط می توانید بر روی دکمه clear از نوار options  نیز کلیک کنید .
•    برای از بین بردن خط اندازه گیری ،اشاره گر را با فاصله از دو سر انتهایی خط بر روی خط قرار داده و خط را به

بیرون از تصویر درگ کنید .

[highlight color=”green”]با مـــــا در تــــــراشه همــــــــراه باشید.[/highlight]

استفاده از guides و grid
Guides به صورت خطهایی شناور بر روی تصویر ظاهر می شود و هنگام چاپ،چاپ نمی گردد.در فتوشاپ grid

در حالت پیش فرض ،خطهای غیر قابل چاپ هستند اما می توانند به صورت نقاط ظاهر شوند.بهرحال هم خطوط

guide و هم نقاط grid جهت کمک رسم استفاده می شوند .
برای اینکه امکانات select، امکان رسم و… به نقاط grid  و یا به شبکه guide قفل شوند می توانید از منوی View

و از زیر گزینه snap to  انتخابهای Guides و Grid را انجام دهید .
برای ظاهر شدن شبکه guides  و نقاط grid از زیر منوی View/show گزینه های Grid و Guides را انتخاب نمایید.

شکل زیر تصویر را با شبکه Grid نشان می دهد .

[highlight color=”green”]با مـــــا در تــــــراشه همــــــــراه باشید.[/highlight]