میانبر یا (Shortcut) به کلیدهای ترکیبی ورد در صفحه‌کلید گفته می شود که برای سرعت

بخشیدن به عمل تایپ، مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این میانبرها عبارتند از:

با ما در تراشـــــــــــــه هــــــمــــــــــــراه باشید

Ctrl +O‌ برای باز کردن فایل ذخیره شده از قبل

Ctrl +N‌ برای ایجاد صفحه خالی جدید

Ctrl +S برای ذخیره فایل یا تغییرات آن

Ctrl +P برای چاپ کردن نوشته

Ctrl +A‌ برای انتخاب همه‌ی متن

Ctrl +D برای تغییر تنظیمات فونت

Ctrl +F برای پیدا کردن کلمه، عبارت یا جمله در متن

Ctrl +Z برای برگشتن به مرحله‌ی قبل

Ctrl +Y برای رفتن به مرحله‌ی بعد

Ctrl + C برای کپی کردن

Ctrl +V برای چسباندن (Paste‌ کردن)

Ctrl +X برای بریدن (Cut کردن)

Ctrl +W برای خروج از فایل جاری (Close کردن)

Ctrl +R برای راست چین کردن پاراگراف

Ctrl +L برای چپ چین کردن پاراگراف

Ctrl +E برای وسط چین کردن پاراگراف

Ctrl + J برای تساوی خطوط در پاراگراف

Ctrl + B‌ برای ضخیم کردن نوشته (Bold کردن)

Ctrl +I برای کج کردن نوشته (Italic کردن)

Ctrl +U برای کشیدن خط زیر نوشته (Underline کردن)

Ctrl +{ برای کوچک کردن اندازه فونت(کلیدهای ترکیبی ورد)

Ctrl +} برای بزرگ کردن اندازه فونت(کلیدهای ترکیبی ورد)

Ctrl +Shift سمت راست صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت راست

Ctrl +Shift سمت چپ صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت چپ

Alt +Shift برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس(کلیدهای ترکیبی ورد)

با ما در تراشـــــــــــــه هــــــمــــــــــــراه باشید

برای چپ‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+ L در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای وسط‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+E در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای تساوی خطوط پاراگراف،‌کلیدهای Ctrl+J در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای بازگشت‌به‌یک‌مرحله‌عقب‌تر،‌کلیدهای ‌Ctrl+Z در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.(کلیدهای ترکیبی ورد)

– برای بازگشت‌به‌یک‌مرحله‌جلوتر،‌کلیدهای ‌Ctrl+Y در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای بردن مکان‌نما به سمت چپ، کلیدهای Ctrl+Shift سمت چپ صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای Bold کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+B را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای Italic کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+I را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای Underline کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+U را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای راست‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+ R در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

مطالب مرتبط