آموزش ورد, دسته‌بندی نشده

برخی کلیدهای ترکیبی ورد موجود در برنامه Word 2007 و Word 2010

میانبر یا (Shortcut) به کلیدهای ترکیبی ورد در صفحه‌کلید گفته می شود که برای سرعت

بخشیدن به عمل تایپ، مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این میانبرها عبارتند از:

با ما در تراشـــــــــــــه هــــــمــــــــــــراه باشید

Ctrl +O‌ برای باز کردن فایل ذخیره شده از قبل

Ctrl +N‌ برای ایجاد صفحه خالی جدید

Ctrl +S برای ذخیره فایل یا تغییرات آن

Ctrl +P برای چاپ کردن نوشته

Ctrl +A‌ برای انتخاب همه‌ی متن

Ctrl +D برای تغییر تنظیمات فونت

Ctrl +F برای پیدا کردن کلمه، عبارت یا جمله در متن

Ctrl +Z برای برگشتن به مرحله‌ی قبل

Ctrl +Y برای رفتن به مرحله‌ي بعد

Ctrl + C برای کپی کردن

Ctrl +V برای چسباندن (Paste‌ کردن)

Ctrl +X برای بریدن (Cut کردن)

Ctrl +W برای خروج از فایل جاری (Close کردن)

Ctrl +R برای راست چین کردن پاراگراف

Ctrl +L برای چپ چین کردن پاراگراف

Ctrl +E برای وسط چین کردن پاراگراف

Ctrl + J برای تساوی خطوط در پاراگراف

Ctrl + B‌ برای ضخیم کردن نوشته (Bold کردن)

Ctrl +I برای کج کردن نوشته (Italic کردن)

Ctrl +U برای کشیدن خط زیر نوشته (Underline کردن)

Ctrl +{ برای کوچک کردن اندازه فونت(کلیدهای ترکیبی ورد)

Ctrl +} برای بزرگ کردن اندازه فونت(کلیدهای ترکیبی ورد)

Ctrl +Shift سمت راست صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت راست

Ctrl +Shift سمت چپ صفحه کلید، برای بردن نشانگر موس به سمت چپ

Alt +Shift برای تغییر زبان از انگلیسی به فارسی و برعکس(کلیدهای ترکیبی ورد)

با ما در تراشـــــــــــــه هــــــمــــــــــــراه باشید

برای چپ‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+ L در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای وسط‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+E در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای تساوی خطوط پاراگراف،‌کلیدهای Ctrl+J در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای بازگشت‌به‌یک‌مرحله‌عقب‌تر،‌کلیدهای ‌Ctrl+Z در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.(کلیدهای ترکیبی ورد)

– برای بازگشت‌به‌یک‌مرحله‌جلوتر،‌کلیدهای ‌Ctrl+Y در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای بردن مکان‌نما به سمت چپ، کلیدهای Ctrl+Shift سمت چپ صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای Bold کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+B را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای Italic کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+I را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای Underline کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+U را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای راست‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+ R در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

مطالب مرتبط