آموزش اکسل

تابع در اکسل

تتابع در اکسل
ABS قدر مطلق یک عدد را برمی‌گرداند
CEILING یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد صحیح یا به نزدیک‌ترین مضرب significance گرد می‌کند
EVEN یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد زوج گرد می‌کند
EXP مقدار e را به توان یک عدد معین رساندە و برمی‌گرداند
FLOOR یک عدد را به پایین، به سمت صفر گرد می‌کند
FREQUENCY توزیع فراوانی را به صورت یک آرایه‌ی عمودی برمی‌گرداند
INT یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد می‌کند
LN لگاریتم طبیعی یک عدد را برمی‌گرداند
LOG لگاریتم یک عدد را در یک پایه‌ی معین برمی‌گرداند
ODD یک عدد را به نزدیک‌ترین عدد فرد گرد می‌کند
POWER نتیجه‌ی به توان رسیدن یک عدد را برمی‌گرداند
PRODUCT آرگومان‌های خود را در هم ضرب می‌کند
ROUND یک عدد را به تعداد مشخصی از رقم‌ها گرد می‌کند
ROUNDDOWN یک عدد را به پایین به سمت صفر گرد می‌کند
ROUNDUP یک عدد را به بالا دور از صفر گرد می‌کند
SQRT ریشه‌ی دوم مثبت را برمی‌گرداند
SUBTOTAL یک جمع جزء را در یک لیست یا بانک اطلاعاتی برمی‌گرداند
SUM آرگومان‌های خود را جمع می‌کند
SUMIF سلول‌هایی با معیار مشخص را جمع می‌کند
SUMIFS سلول‌هایی را در یک بازه که چندین معیار را برآورده می‌کنند، جمع
توابع متنی اکسل (Text Functions)
BAHTTEXT با استفاده از قالب واحد پولی ß (baht) ، یک عدد را به متن تبدیل می‌کند
CHARکاراکتر مشخص‌شده توسط عددکد را برمی‌گرداند
CLEANهمه‌ی کاراکترهای غیر قابل چاپ را از متن حذف می‌کند
CODEیک کد عددی را برای اولین کاراکتر یک رشته‌ی متنی برمی‌گرداند
CONCATENATE چندین آیتم متنی را به یک آیتم متنی متصل می‌کند (جایگزین‌شده با تابع CONCAT در
DOLLARبا استفاده از واحد پولی $ (دلار) ، یک عدد را به متن تبدیل می‌کند
EXACTبررسی می‌کند که آیا دو مقدار متنی یکسان هستند یا خیر
FIND یک مقدار متنی را در متنی دیگر پیدا می‌کند (حساس به کوچکی و بزرگی)
FIXEDعددی را به صورت متن با تعداد ثابت اعشار قالب‌بندی می‌کند
LEFT کارکترهای سمت چپ یک مقدار متنی برمی‌گرداند
LEN تعداد کارکترهای یک رشته‌ی متنی را برمی‌گرداند
LOWER متن را به حروف کوچک تبدیل می‌کند
MID تعداد مشخصی از کاراکترها را از یک رشته‌ی متنی از موقعیتی که مشخص می‌کنید، برمی‌گرداند
NUMBERVALUE متن را به روش مستقل-محلی بە عدد تبدیل می‌کند (جدید در اکسل ۲۰۱۳)
PROPER حرف اول هر کلمه را از یک رشته‌ی متنی به حرف بزرگ تبدیل می‌کند
REPLACE کاراکترها را داخل متن جایگزین می‌کند
REPT متنی را به‌ تعداد دفعات مشخص تکرار می‌کند
RIGHTکارکترهای سمت راست یک مقدار متنی برمی‌گرداند
SEARCHیک مقدار متنی را در متنی دیگر پیدا می‌کند (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)
SUBSTITUTEمتن جدید را جایگزین متن قدیمی در یک رشته‌ی متنی می‌کند
T آرگومان‌های خود را به متن تبدیل می‌کند
TEXT یک عدد را قالب بندی کرده و آن را به متن تبدیل می‌کند
TRIM فاصله‌های اضافه را از متن حذف می‌کند
UNICHAR کاراکتر یونیکدی را که به مقدار عددی مشخص ارجاع می‌کند، برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۳)
UNICODE عددی (نقطه کد) را که با کاراکتر اول متن مطابقت دارد، برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۳)
UPPE متن را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند
VALU یک آرگومان متنی را به یک عدد تبدیل می‌کند
توابع منطقی اکسل (Logical Functions)
AND اگر تمام آرگومان‌های آن TRUE باشد، TRUE را برمی‌گرداند
FALSE مقدار منطقی FALSE را برمی‌گرداند
IFیک تست منطقی را برای انجام کاری مشخص می‌کند
IFERROR مقداری را وقتی که فرمول یک خطا را ارزیابی می‌کند، برمی‌گرداند. در غیر این صورت، نتیجه‌ی فرمول را برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۰۷)
NOT منطق پارامتر خود را برعکس می‌کند
OR اگر یکی از آرگومان‌ها TRUE باشد، TRUE را برمی‌گرداند
TRUE مقدار منطقی TRUE را برمی‌گرداند

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط