آموزش اکسل

تابع COUNTIF

ابع COUNTIF در اکسل از اعضای خانواده توابع آماری (Statistic) است. این تابع ترکیبی از تابع IF و COUNT است. تابع COUNTIF تعداد سلول‌ها را در صورت برقرار بودن یک شرط شمارش می‌کند. اگر بخواهید که تعداد سلول‌ها را در صورت برقرار بودن چند شرط محاسبه کند، باید از تابع COUNTIFS استفاده کنید.
ساختار تابع COUNTIF در اکسل
ساختار تابع COUNTIF به شکل زیر است. این تابع شامل دو آرگومان است که هر دو آرگومان ضروری هستند.

COUNTIF(Range, criteria)
Range: محدوده سلول‌هایی که می‌خواهید شمارش شوند. این محدوده می‌تواند شامل اعداد،تاریخ، متن و مقادیر TRUE و FALSE باشد.
Criteria: شرطی که به تابع می‌گوید کدام سلول‌ها را شمارش کند. شرط می‌تواند شامل متن، عدد، کاراکترهای Wild card و عملگرهای منطقی باشد.

تابع SUMIF در اکسل
یکی از کارهای معمول که در صفحه گسترده‌ها صورت می‌گیرد، دسته‌بندی و جمع مقداری برای دسته‌ها است. خوشبختانه تابع SUMIF در اکسل برای جمع کردن سطرهایی از کاربرگ که براساس یک شرط، دسته‌بندی شده‌اند مناسب است. البته محدودیت یا ضعف‌هایی برای تابع SUMIF وجود دارد که شرکت مایکروسافت با معرفی تابع SUMIFS سعی در برطرف کردن آن‌ها در نسخه‌های ۲۰۱۶ به بعد اکسل کرده است.

تابع SUMIF مجموع سلول‌ها را در محدوده‌ای که یک شرط واحد را دارند برمی‌گرداند. به این ترتیب مشخص است که این تابع، دارای پارامترهای برداری است ولی نتیجه آن به صورت یک مقدار در سلول قرار می‌گیرد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط