تابع COUNTIFS در اکسل

تابع COUNTIFS جزو توابع آماری اکسل است. این تابع تعداد سلول­‌های یک محدوده را که از یک یا چندین شرط (معیار) خاص پیروی می‌کنند، می­‌شمارد. این تابع می‌تواند برای شمارش سلول­‌های حاوی تاریخ، اعداد و متن که با یک یا چندین معیار خاص مطابقت دارند، استفاده شود.
تفاوت این تابع با  تابع Countif در این است که تابع Countif تنها یک شرط (معیار) را می‌پذیرد اما تابع Countifs می‎‌تواند چندین شرط (معیار) را اعمال کند.

آرگومان‎های ورودی

آرگومان اول (criteria_range1): محدوده‌ای از سلول‌ها که تعداد آن‌ها بر اساس شرط اول، شمرده می‌شوند.
آرگومان دوم (criteria1): شرطی (معیار) که تعیین می‌کند کدام سلول‌های محدوده تعیین‌شده، باید شمرده شوند. این شرط بر روی محدوده آرگومان اول اعمال می‌شود.
آرگومان سوم  ([criteria_range2]): محدوده‌ای از سلول‌ها که که تعداد آن‌ها بر اساس شرط دوم شمرده می‌شوند. این آرگومان اختیاری است.
آرگومان چهارم ([criteria2]): شرطی (معیار) که تعیین می‌کند کدام سلول‌های محدوده تعیین‌شده، باید شمرده شوند. این شرط بر روی محدوده آرگومان سوم اعمال می‌شود. این آرگومان اختیاری است.

نکات مهم تابع

نکته ۱) آرگومان‌های بازه شرط (criteria_range) و آرگومان‌های شرط (criteria) همگی باید طول یکسان داشته باشند.
نکته ۲) آرگومان‌هایی که شرط در آن قرار دارد (criteria) باید داخل دابل کوتیشن (“”) باشد؛ فقط در صورتی که عدد یا آدرس یک سلول باشد نیازی به دابل کوتیشن نیست.
نکته ۳) آرگومان‌هایی که شرط در آن قرار دارد (criteria)، از عملگرهای منطقی (>،<،<>،=) و وایلدکاردها (*،?) نیز پشتیبانی می‌کند.
نکته ۴) این تابع به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست.
 

خطاهای تابع

خطای ‎ :#VALUE!‎این خطا در دو حالت رخ می‌دهد:
١- اگر آرگومان‌های بازه شرط (criteria_range) و آرگومان‌های شرط (criteria) همگی طول یکسان نداشته باشند.
۲- اگر طول آرگومان‌های شرط (criteria) بیش از ۲۵۵ کاراکتر باشد.

مطالب مرتبط