سرفصل های دوره حسابداری عمومی

حسابداری در واقع فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت­های مالی یک مؤسسه در قالب ارقام و اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این ارقام می باشد. می توان گفت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.

حسابداری عمومی شامل:

 • مقدماتی
 • مالی با نرم افزار
 • تکمیلی
 • صنعتی
 • حقوق دستمزد
 • کار و رایانه
 • کاربر نرم افزار اداری

 حسابداری مقدماتی

 • شامل آشنایی با اصول حسابداری
 • طریقه سند زدن در دفاتر قانونی،
 • تهیه صورت های مالی شرکت های بازرگانی
 • صدرو سند فروش و خرید و …
 • تهیه صورت مغایرت بانکی و عملیات بستن حساب ها
 • تهیه صورت های مالی شرکت های بازرگانی

 

مالی با نرم افزار

فراهم آوردن اطلاعات مالی منسجم و به هنگام سازمان‌ها و موسسات اقتصادی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم حسابداری مالی تلقی کرد. این گروه از اطلاعات، مجموعه‌ی عملیات سازمان‌ها و موسسات یاد ‌شده را در قالب شاخص‌های کمّی بیان میکند و زمینه های لازم را برای کنترل و برنامه‌ریزی های مدیریت مهیا می‌سازد.

 حسابداری مقدماتی:

حسابداری، فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک مؤسسه در قالب ارقام و اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این ارقام می باشد.

در واقع حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند.

حسابدار (عمومی مقدماتی) از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلی امور مالی بازرگانی بوده و وظایف آن شامل:شناسایی مفاهیم و تعاریف حسابداری، تشخیص مفروضات واصول حسابداری، کاربرد معادله حسابداری ، شناسایی رویدادهای مالی و ثبت در دفاتر و اسناد حسابداری، تهیه گزارش های مالی وصورت های مالی اساسی، ثبت حسابداریبازرگانی، انجام حسابداری موجودی کالا، عملیات حسابداری وجوه نقد، ثبت اسناد تجاری، اصلاح حسابها و اشتباهاتحسابداری و بستن حسابها، بکارگیری رایانه و نرم افزارExcel در حسابداری است و با مشاغل حسابداری در ارتباط است.

مطالب مرتبط