ترسيم يك عنصر با اندازه دقيق و مورد نظر ساده نيست ولي تغيير اندازه ترسيم ، مشكل نيست . مراحل زير به شما كمك خواهند كرد تا اين عمل را انجام دهيد:

۱- عنصری را انتخاب كنيد.

۲- به يكي از كادرهاي تغيير اندازه اشاره كرده و آنرا در مسير مناسب درگ كنيد.

۳- كادر تغيير اندازه موجود در انتهاي خط يا فلش را در هر مسيري درگ كنيد تا طول آن كوتاهتر يا بلند تر شده و يا محل نقطه پاياني را تغيير دهيد. براي اينكه هنگام درگ كردن خط راست بماند، Shift را نگه داريد.

۴- كادر تغيير اندازه وسط بالايي يا پائيني موضوعي را به سمت داخل يا خارج از مركز درگ كنيد تا آن را كوتاهتر يا بلند تر سازيد.

۵- كادر تغيير اندازه وسط سمت چپ يا راست موضوعي را به سمت داخل يا خارج از مركز، درگ كنيد تا آن را باريك تر يا پهن تر كنيد.

نكته : زماني كه به يك كادر تغيير اندازه اشاره مي كنيد، اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش دو طرفه ميشود كه نشان ميدهد در كدام جهت ميتوانيد درگ كنيد.ترسيم يك عنصر

۶- كادر تغيير اندازه گوشه اي را به سمت بيرون يا درون موضوعي درگ كنيد تا اندازه آنرا بزرگتر يا كوچكتر سازيد. درگ كردن كادر تغيير اندازه گوشه در ساير جهات ابعاد كلي موضوع را تغيير ميدهد. براي اينكه ابعاد موضوع متناسب با موضوع اصلي باشند هنگام درگ كردن ، كليد Shift را فشار دهيد.

۷- Auto Shapes داراي يك تغيير اندازه اضافي است . يك لوزي زردرنگ كوچك هنگامي كه اين علامت را جابجا كنيد شكل را تنظيم ميكند. هنگامي كه لوزي زرد رنگ روي شكل مثلاً مثلث را جابجا ميكنيد، سبب تغيير زاويه مثلث ميشويد خط نقطه چين چگونگي ظاهر شدن شكل پس از رها كردن دكمه ماوس را نشان ميدهد.ترسيم يك عنصر

۸- همزمان با جابجايي ، خط نقطه اي را بيرون از شكل مشاهده خواهيد كرد كه نشان دهنده چگونگي عنصر بعد از رها كردن دكمه ماوس است .

۹- هنگامي كه عنصر به اندازه دلخواه تبديل شد، دكمه ماوس را رها كنيد.

 

انتقال و جابجايي خطوط و موضوعات

هنگامي كه ميخواهيد خط ، فلش يا موضوعي را به محل ديگري در صفحه انتقال دهيد. مراحل زير را طي كنيد:

۱- خط ، فلش يا موضوع را انتخاب كنيد.ترسيم يك عنصر

۲- به وسط خط ، فلش يا موضوع اشاره كنيد. مطمئن شوید كه روي كادرهاي تغيير اندازه قرار نداريد. اشاره گر ماوس تبديل به يك فلش چهار طرفه ميشود.

۳- دكمه ماوس را پائين نگه داشته و خطوط نقطه اي عنصر را به محل جديد آن ، درگ كنيد.

۴- هنگامي كه خطوط نقطه اي در محل مورد نظر قرار گرفتند، دكمه ماوس را رها كنيد. در اين حالت عنصر در آن نقطه ظاهر خواهد شد.

اشاره گر ماوس تبديل به فلش چهار طرفه ميشود كه بيان ميكند عنصر براي انتقال ، آماده است . درگ كردن يك خط ، فلش يا موضوع به صفحه ديگر ، عملي نيست ، بنابراين اگر عنصري را ميخواهيد به صفحه ديگري انتقال دهيد، از فرمانهاي Cut,Paste استفاده كنيد. موضوع را انتخاب كرده روي دكمه Cut در نوار ابزار Standard كليك كرده و مكان نما را در محلي كه ميخواهيد موضوع در آنجا قرار گيرد، سپس روي دكمه Paste در نوار ابزار فشار دهيد.ترسيم يك عنصر

مطالب مرتبط