آموزش اکسلاخبار آموزشگاهاخبار تصویریاخبار فناوری

توابع آماری اکسل (Statistical Functions)

توابع آماری اکسل (Statistical Functions)

تابع                               شرح

AVERAGE                 میانگین آرگومان‌های خود را برمی‌گرداند

AVERAGEA              میانگین آرگومان‌های خود، از جمله اعداد، متن و مقادیر منطقی را برمی‌گرداند

AVERAGEIF             میانگین (حسابی) کلیه‌ی سلول‌ها را در یک بازه که یک معیار معین را برآورده می‌کند، برمی‌گرداند

AVERAGEIFS           میانگین (میانگین حسابی) کلیه‌ی سلول‌هایی که چندین معیار را برآورده می‌کنند، برمی‌گرداند

COUNT                      تعداد اعداد موجود در لیست آرگومان‌ها را شمارش می‌کند

COUNTA                   تعداد مقادیر موجود در لیست آرگومان‌ها را شمارش می‌کند

COUNTBLANK         تعداد سلول‌های خالی یک بازه را شمارش می‌کند

COUNTIF                   تعداد سلول‌ها را در بازه‌ای که یک معیار معین را برآورده می‌کند، شمارش می‌کند

COUNTIFS                تعداد سلول‌ها را در بازه‌ای که چندین معیار را برآورده می‌کند، شمارش می‌کند (جدید در اکسل ۲۰۰۷)

FORECAST               مقداری را در امتداد یک ترند خطی برمی‌گرداند

FORECAST.ETS       با استفاده از نسخه‌ی AAA الگوریتم هموارسازی نمایی (ETS)، مقادیر آینده را بر اساس مقادیر موجود (تاریخی) برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۶)

FORECAST.ETS.CONFINT          بازه‌ی اطمینان را برای مقدار پیش‌بینی در تاریخ هدف معین برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۶)

FORECAST.ETS.SEASONALITY         طول الگوی تکرارشونده‌ی اکسل را برای سری‌های زمانی مشخص بازمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۶

FORECAST.ETS.STAT       یک مقدار آماری را به عنوان نتیجه‌ی پیش‌بینی سری زمانی برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۶)

FORECAST.LINEAR یک مقدار آینده را بر اساس مقادیر موجود برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۶ – جایگزین تابع FORCAST)

FREQUENCY            توزیع فراوانی را به صورت یک آرایه‌ی عمودی برمی‌گرداند

LARGE                       مقدار kاُم بزرگ‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند

MAX                          ماکسیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها برمی‌گرداند

MAXA                        ماکسیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها، از جمله اعداد، متن و مقادیر منطقی برمی‌گرداند

MEDIAN                    میانه‌ی اعداد داده‌شده را برمی‌گرداند

MIN                            مینیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها برمی‌گرداند

MINA                         مینیمم مقدار را در لیستی از آرگومان‌ها، از جمله اعداد، متن و مقادیر منطقی برمی‌گرداند

MOD                          باقیمانده‌ی تقسیم را برمی‌گرداند

MODE                        متداول‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند (جایگزین‌شده با تابع MODE.SNGL در اکسل ۲۰۱۰)

MODE.MULT            آرایه‌ای عمودی از مقادیر دارای بیشترین فراوانی در یک آرایه یا بازه‌ای از داده‌ها برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۰

MODE.SNGL             متداول‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۰ – جایگزین تابع MODE)

RANK                        رتبه‌ی یک عدد را در لیست اعداد برمی‌گرداند (جایگزین‌شده با تابع RANK.EQ در اکسل ۲۰۱۰)

RANK.AVG               رتبه‌ی یک عدد را در لیست اعداد برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۰)

RANK.EQ                  رتبه‌ی یک عدد را در لیست اعداد برمی‌گرداند (جدید در اکسل ۲۰۱۰ – جایگزین تابع Rank)

SMALL                       مقدار kاُم کوچک‌ترین مقدار را در یک مجموعه داده برمی‌گرداند

STDEV                       انحراف معیار را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جایگزین‌شده با تابع STDEV.S در اکسل ۲۰۱۰

STDEV.P                    انحراف معیار را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جدید در اکسل ۲۰۱۰ – جایگزین تابع STDEVP)

STDEV.S                    انحراف معیار را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جدید در اکسل ۲۰۱۰ – جایگزین تابع STDEV)

STDEVA                    انحراف معیار را بر اساس یک نمونه شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی تخمین می‌زند

STDEVP                     انحراف معیار را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جایگزین‌شده با تابع STDEV.P در اکسل ۲۰۱۰)

STDEVPA                  انحراف معیار را بر اساس کل جمعیت، شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی محاسبه می‌کند

VAR                           واریانس را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جایگزین‌شده با تابع VAR.S در اکسل ۲۰۱۰)

VAR.P                        واریانس را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جدید در اکسل ۲۰۱۰ – جایگزین تابع VARP)

VAR.S                        واریانس را بر اساس یک نمونه تخمین می‌زند (جدید در اکسل ۲۰۱۰ – جایگزین تابع VAR)

VARA                        واریانس را بر اساس یک نمونه شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی تخمین می‌زند

VARP                         واریانس را بر اساس کل جمعیت محاسبه می‌کند (جایگزین‌شده با تابع VAR.P در اکسل ۲۰۱۰)

VARPA                      واریانس را بر اساس کل جمعیت، شامل اعداد، متن و مقادیر منطقی محاسبه می‌کند

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا