۱ – مخفی کردن

۲ – گرفتن عکس از صفحه دسکتاپ

۳ – تنظیمات Control panel

۴ – system and security

۵ – تنظیمات شبکه

۶ – تنظیمات سخت افزار و صدای زبان

۷ – برنامه ها

۸ – تنظیمات کاربران و مدیریت خانواده در سیستم

۹ – تنظیمات نمایش و ظاهر در سیستم

۱۰ – تنظیمات زبان

۱۱ – تنظیمات ویژه معلولان