۱ – نحوه تغییر دادن آیکن   My computer  سطل زباله

سوال:

تنظیمات را فعال کنید و در آ« سطل زباله هنگامی که پر است به شکل ستاره و هنگامی که خالی است به شکل CD باشد .

۲ –  مخفی کردن آیکن به روش Hidden file

۳ – مخفی کردن آیکن به وسیله پوشه بدون نام و عوض کردن شکل پوشه

۴ – آشنایی با مقدمات Task manger در Icdl