مدرک ICDL قم

 

حسابداری قممرور کلی موارد ویندوز ، ورد و اتلوک

موارد مرور شده ویندوز :

توضیح منوها    Start

مخفی کردن و ..   forderها

Mp3 فایل ها و عکس ها    Serche

یوزرها    ساختن یوزر جدید و پاک کردن یوزرها

پاک کردن تاریخچه ها و …   interut option

ورد  = فهرست اتوماتیک – صفحه بندی – جداول – رنگ آمیزی

اتلوک = ساخت ایمیل جدید – پاک کردن و ….

دوره حسابداری

مطالب مرتبط