نحوه pin کردن Icon در نوار ابزار

نحوه pin کردن Icon در منوی استارت

تنظیمات نوار ابزار

انواع خاموش کردن کامپیوتر

نحوه اضافه کردن چاپگر و شناسایی دستگاه