دسته بندی توابع در اکسل
در اکسل توابع به یازده دسته مختلف تقسیم میشوند .
این یازده گروه عبارتند از :
Most Recently used توابعی که اخیراٌمورد استفاده قرار گرفته‏اند
All تمامی توابع موجود در اکسل
Financial ما لی
Date & time تاریخ وزمان
Math & Trig ریاضی ومثلثات
Statistical آماری
Lookup & reference آدرسها وجستجو
Database بانک اطلاعاتی
Text متن
Logical منطقی
Information اطلاعات
توابع پرکاربرد در اکسل
تابع SUM
شکل تابع (محدوده)=SUM
شرح تابع :این تابع پارامترهای موجود (محدود ‏ه های موجود )رابایکدیگر جمع میکند
مثال: =Sum(C10:C231) این فرمول مجموعه‏ای از سلولهای C10تا C231رابا یکدیگر جمع میکند .
محدوده C10 تا C231 محدوده‏ای از آدرسها می باشد که با علامت (:) مشخص شده است .
تابع AVERAGE
شکل تابع (محدوده)=Average
شرح تابع :میانگین دادههای موجود در محدوده را محاسبه میکند .
(=Average(F5:G11 میانگین
میانگین سلولهای F5تا G11را محاسبه میکند .
(AVERAGE(I13:J13, I12:J12
تابع MAX
شکل تابع :(محدوده)=MAX
شرح تابع : بیشترین مقدار محدوده را باز می گرداند.
تابع MIN
شکل تابع :(محدوده)=MIN
شرح تابع :کوچکترین مقدار محدوده را باز می گرداند .
تابع MEDIAN
شکل تابع :(محدوده)=MEDIAN
شرح تابع :میانه محدوده را نمایش میدهد .
تابع MODE
شکل تابع (محدوده)=MODE
شرح تابع :داده با بیشترین فراوانی را در محدوده نمایش میدهد .

دسته بندی توابع در اکسل
در اکسل توابع به یازده دسته مختلف تقسیم میشوند .
این یازده گروه عبارتند از :
Most Recently used توابعی که اخیراٌمورد استفاده قرار گرفته‏اند
All تمامی توابع موجود در اکسل
Financial ما لی
Date & time تاریخ وزمان
Math & Trig ریاضی ومثلثات
Statistical آماری
Lookup & reference آدرسها وجستجو
Database بانک اطلاعاتی
Text متن
Logical منطقی
Information اطلاعات
توابع پرکاربرد در اکسل
تابع SUM
شکل تابع (محدوده)=SUM
شرح تابع :این تابع پارامترهای موجود (محدود ‏ه های موجود )رابایکدیگر جمع میکند
مثال: =Sum(C10:C231) این فرمول مجموعه‏ای از سلولهای C10تا C231رابا یکدیگر جمع میکند .
محدوده C10 تا C231 محدوده‏ای از آدرسها می باشد که با علامت (:) مشخص شده است .
تابع AVERAGE
شکل تابع (محدوده)=Average
شرح تابع :میانگین دادههای موجود در محدوده را محاسبه میکند .
(=Average(F5:G11 میانگین
میانگین سلولهای F5تا G11را محاسبه میکند .
(AVERAGE(I13:J13, I12:J12
تابع MAX
شکل تابع :(محدوده)=MAX
شرح تابع : بیشترین مقدار محدوده را باز می گرداند.
تابع MIN
شکل تابع :(محدوده)=MIN
شرح تابع :کوچکترین مقدار محدوده را باز می گرداند .
تابع MEDIAN
شکل تابع :(محدوده)=MEDIAN
شرح تابع :میانه محدوده را نمایش میدهد .
تابع MODE
شکل تابع (محدوده)=MODE
شرح تابع :داده با بیشترین فراوانی را در محدوده نمایش میدهد .

مطالب مرتبط