حسابداری قم

دوره ی مالی نتایج واقعی عملیات مؤسسه را ، به طور دقیق و قطعی، فقط می توان در پایان اجرای عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارایی ها و اجرای تعهدات و پرداخت بدهی ها، تعیین کرد. . اما استفاده کنندگان از اطلاعات مالی نمی توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان تأمل کنند.

بنابراین عمر طولانی یک مؤسسه به دوره های زمانی مساوی کوتاه تر (معمولا یک ساله)

تقسیم میشود و برای هر دوره گزارشهای مالی جداگانه ای ارائه می گردد. به این دوره های زمانی اصطلاحا (دوره مالی حسابداری میگویند)

هردوره ی مالی را که برابر یک سال کامل باشد(سال مالی) میگویند.

آموزش حسابداری قم

فعالیت مالی(رویداد مالی)

همانظور که قبلا بیان گردید فعالیت های مالی یا رویدادهای مالی، فعالیت ها یا رویداهایی هستند که دارای اثر مالی باشند.

به بیان دقیق تر می توان گفت رویدادهای مالی، رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از عناصر معادله اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها، سرمایه) تاثیر بگذارند.

در حسابداری، تبحر در شناسایی رویدادهای مالی از سایر رویدادها وهمچنین تعیین اثرات رویدادهای مالی بر عناصر معادله اساسی حسابداری، یعنی دارایی ها، بدهی ها و سرمایه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لذا در ادامه بحث به چند رویداد اشاره میشود و مالی و یا غیر مالی بودن آن ها برمعادله اساسی حسابداری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

ضمنا با توجه به این که شناخت رویدادهای مالی مستلزم درک درست مفاهیم دارایی، بدهی و سرمایه است، لطفا ًقبل از مطالعه ی مثال زیر، تعریف این اصطلاحات را ، که در قسمت های قبلی این فصل ارائه گردید، مجددا مرور نمائید.

آموزش ویژه بازار کار قم

مثال:

آقای احسانی در اسفندماه سال ۱۳۸۹ مؤسسه ی احسانی را تاسیس نمود. رویدادهای زیر طی اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مؤسسه ی احسانی اتفاق افتاده است. تعیین کنید که آیا رویدادهای ذکر شده، مالی هستند یا خیر؟

۱ آقای احسانی مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد مؤسسه نمود.

جواب : رویداد فوق یک رویداد مالی است زیرا در اثر آن هم دارایی های مؤسسه (صندوق یا وجه نقد ) و هم سرمایه مؤسسه افزایش یافته است. دوره ی مالی

۲ یک دستگاه خودرو بمبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ریال به صورت نقد خریداری شد.

جواب : رویداد مالی است زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها تحت عنوان وسایل نقلیه (خودرو) افزایش یافته و یکی دیگر از دارایی ها تحت عنوان وجه نقد (صندوق) کاهش یافته است. دوره ی مالی

۳ مبلغ ۸۰,۰۰۰ ریال به صورت قرض از شرکت الف دریافت شد.

جواب : رویداد مالی است زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها ( صندوق یا وجه نقد ) افزایش یافته و همچنین بدهی شرکت (حساب های پرداختنی) افزایش پیدا کرده است.

آموزشگاه تراشه
برگزاری کلاس های فشرده

۴ مبلغ ۶۰,۰۰۰ ریال به صورت قرض به شرکت ب داده شد.

جواب : رویداد مالی است زیرا در اثر آن یکی از دارایی ها (صندوق یا وجه نقد) کاهش و در مقابل یکی دیگر از دارایی ها (حساب های دریافتنی یا طلب) افزایش یافته است. دوره ی مالی

۵ مبلغ ۴۰,۰۰۰ ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد.

جواب : رویداد مالی است زیرا در اثر آن یکی از دارئیها (صندوق یا وجه نقد) افزایش و در مقابل یکی دیگر از دارایی ها (حساب های دریافتنی ) کاهش یافته است. دوره ی مالی

حسابداری مقدماتی

۶ مدیر عامل مؤسسه عوض شد.

جواب: رویداد مالی نیست زیرا هیچکدام از عناصر معادله ی اساسی حسابداری (دارایی ها، بدهی ها و سرمایه) تحت تأثیر قرار نگرفته و تغییر نکرده است.

۷ آقای احسانی مبلغ ۲۲,۰۰۰ ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ ۳۶,۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود.

جواب : رویداد فوق یک رویداد مالی است زیرا در اثر آن هم دارایی های مؤسسه (صندوق و اثاثه ی اداری) و هم سرمایه مؤسسه افزایش یافته است.

مطالب مرتبط