حسابداری قم

دوره ي مالی نتایج واقعي عملیات مؤسسه را ، به طور دقیق و قطعي، فقط مي توان در پایان اجراي عملیات آن و پس از وصول مطالبات، فروش دارایي ها و اجراي تعهدات و پرداخت بدهي ها، تعیین کرد. . اما استفاده کنندگان از اطلاعات مالي نمي توانند برای دریافت اطلاعات تا آن زمان تأمل کنند.

بنابراین عمر طولاني یک مؤسسه به دوره هاي زماني مساوي کوتاه تر (معمولا یک ساله)

تقسیم میشود و براي هر دوره گزارشهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد. به این دوره هاي زماني اصطلاحا (دوره مالی حسابداری میگویند)

هردوره ي مالی را که برابر یک سال کامل باشد(سال مالی) میگویند.

آموزش حسابداری قم

فعالیت مالی(رویداد مالی)

همانظور که قبلا بیان گردید فعالیت های مالی یا رویدادهای مالی، فعالیت ها یا رویداهایي هستند که دارای اثر مالي باشند.

به بیان دقیق تر مي توان گفت رویدادهاي مالي، رویدادهایي هستند که حداقل بر یکي از عناصر معادله اساسي حسابداري (دارایی ها، بدهی ها، سرمایه) تاثیر بگذارند.

در حسابداري، تبحر در شناسایي رویدادهاي مالي از سایر رویدادها وهمچنین تعیین اثرات رویدادهای مالی بر عناصر معادله اساسی حسابداری، یعنی دارایي ها، بدهی ها و سرمایه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

لذا در ادامه بحث به چند رویداد اشاره میشود و مالی و یا غیر مالی بودن آن ها برمعادله اساسی حسابداری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.

ضمنا با توجه به این که شناخت رویدادهای مالی مستلزم درك درست مفاهیم دارایی، بدهی و سرمایه است، لطفا ًقبل از مطالعه ي مثال زیر، تعریف این اصطلاحات را ، که در قسمت های قبلی این فصل ارائه گردید، مجددا مرور نمائید.

آموزش ویژه بازار کار قم

مثال:

آقاي احساني در اسفندماه سال ۱۳۸۹ مؤسسه ي احساني را تاسیس نمود. رویدادهای زیر طی اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مؤسسه ي احسانی اتفاق افتاده است. تعیین کنید که آیا رویدادهای ذکر شده، مالی هستند یا خیر؟

۱ آقای احسانی مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه اولیه وارد مؤسسه نمود.

جواب : رویداد فوق یک رویداد مالي است زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسسه (صندوق یا وجه نقد ) و هم سرمایه مؤسسه افزایش یافته است. دوره ي مالی

۲ یک دستگاه خودرو بمبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ریال به صورت نقد خریداري شد.

جواب : رویداد مالي است زیرا در اثر آن یکي از دارایي ها تحت عنوان وسایل نقلیه (خودرو) افزایش یافته و یکی دیگر از دارایي ها تحت عنوان وجه نقد (صندوق) کاهش یافته است. دوره ي مالی

۳ مبلغ ۸۰,۰۰۰ ریال به صورت قرض از شرکت الف دریافت شد.

جواب : رویداد مالي است زیرا در اثر آن یکي از دارایي ها ( صندوق یا وجه نقد ) افزایش یافته و همچنین بدهي شرکت (حساب های پرداختني) افزایش پیدا کرده است.

آموزشگاه تراشه
برگزاری کلاس های فشرده

۴ مبلغ ۶۰,۰۰۰ ریال به صورت قرض به شرکت ب داده شد.

جواب : رویداد مالي است زیرا در اثر آن یکی از دارایي ها (صندوق یا وجه نقد) کاهش و در مقابل یکي دیگر از دارایي ها (حساب هاي دریافتني یا طلب) افزایش یافته است. دوره ي مالی

۵ مبلغ ۴۰,۰۰۰ ریال از وجه قرض داده شده به شرکت ب دریافت شد.

جواب : رویداد مالي است زیرا در اثر آن یکي از دارئیها (صندوق یا وجه نقد) افزایش و در مقابل یکي دیگر از دارایي ها (حساب هاي دریافتني ) کاهش یافته است. دوره ي مالی

حسابداری مقدماتی

۶ مدیر عامل مؤسسه عوض شد.

جواب: رویداد مالي نیست زیرا هیچکدام از عناصر معادله ي اساسي حسابداري (دارایي ها، بدهي ها و سرمایه) تحت تأثیر قرار نگرفته و تغییر نکرده است.

۷ آقای احسانی مبلغ ۲۲,۰۰۰ ریال وجه نقد و مقداری اثاثه اداری به مبلغ ۳۶,۰۰۰ ریال به عنوان سرمایه گذاری مجدد وارد مؤسسه نمود.

جواب : رویداد فوق یک رویداد مالي است زیرا در اثر آن هم دارایي هاي مؤسسه (صندوق و اثاثه ي اداری) و هم سرمایه مؤسسه افزایش یافته است.

مطالب مرتبط