رشته های تخصصی حسابداری
آموزشگاه تراشه
آموزش حسابداری مقدماتی

حسابداری دارایی چندین رشته تخصصی است، که تمام آن ها را میتوان در قالب سه رشته کلی زیر تقسیم بندی نمود:

  • حسابداری مالی
  • حسابداری بهای تمام شده
  • حسابداری مدیریت

حسابداری مالی عمدتا به ثبت رویداد ها و گزارش های برون سازمانی مرتبط می شوند.

حسابداری بهای تمام شده با اندازه گیری بهای تمام شده کالاها و خدمات سروکار دارند.

درایران به این رشته از حسابداری، حسابداری صنعتی نیز میگویند.

حسابداری مدیریت به تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری مربوط میشود.

علاوه بر موارد فوق، حسابداری دولتی و حسابرسی را نیز میتوان از رشته های تخصصی حسابداری نام برد.

دوره کامپبوتری
آموزشگاه تراشه

حسابداری دولتی یا عملیات حسابداری در موسسات دولتی و غیر انتفاعی سروکار دارد.رشته های تخصصی حسابداری

حسابرسی نیز به بررسی اظهار نظر در مورد گزارش های به دست آمده از سیستم های حسابداری مربوط میشود.

دوره حسابداری
برگزاری دوره های حسابداری

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری:

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری کسانی هستند که برای تصمیم گیری و قضاوت آگاهانه علاقه مندند و گزارشهای حسابداری را دریافت کنند و مورد استفاده قرار دهند..

استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری، طیف وسیعی را تشکیل میدهند و به طور کلی آن ها را میتوان به دو دسته استفاده کنندگان درون سازمانی و استفاده کنندگان برون سازمانی تقسیم نمود.

استفاده کنندگان درون سازمانی شامل مدیران اجرایی است که اطلاعات حسابداری را برای برنامه ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم گیری های لازم درباره عملیات موسسه مورد استفاده قرار میدهند.رشته های تخصصی حسابداری

دوره های کامپیوتری
تراشه

با بزرگ شدن موسسات، نظارت مستقیم مدیران بر فعالیت زیر مجموعه های سازمانی، مشکل وحتی غیر ممکن گردیده است.

از این رو مدیران ناچار هستند به منظور ارزیابی نتایج عملیات و وضعیت مالی به گزارش های مالی اتکا نمایند.

گزارش هایی که استفاده کنندگان یا تصمیم گیرندگان درون سازمانی مورد استفاده قرار میدهند، معمولا تفصیلی و دربرگیرنده جزئیات مسائل می باشند.

این گزارش ها به طور معمول محصول سیستم های حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت است.

استفاده کنندگان برون سازمانی شامب طیف گسترده ای است که از جمله ی آنها میتوان سهامداران، سرمایه گذاران بلقوه، بستانکاران، بانک ها و موسسات اعتباری، تحلیلگران مالی و اقتصادی،اتحادیه های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولتی را نام برد.

حسابداری در قم

هرکدام ازتصمیم گیرندکان برون سازمانی، اطلاعات حسابداری را برای مقاصد خاصی مورد استفاده قرار میدهند.

نیازهای اطلاعاتی این دسته را گزارشهای برون سازمانی که توسط سیستم حسابداری مالی تهیه میشود.

تأمین می نمایند

از آنجا که این دسته از استفاده کنندگان به اطلاعات حسابداری دسترسی مستقیم ندارند، نهادهای قانونی و انجمن های حرفه ای حسابداری جهت حمایت از منافع آن ها، ضوابط و مقررات حسابداری مالی را با دقت فراوان وضع مینمایند.

این ضوابط و مقررات معمولا در قالب استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات ارائه میگردد.

همچنین مطالعه کنید: انواع واحد های اقتصادی در حسابداری

مطالب مرتبط