ساختار تابع COUNTIFS در اکسل
ساختار تابع COUNTIFS به شکل زیر است.

COUNTIF(Criteria _range1, Criteria1, [Criteria_range2, …)
Criteria_range1: محدوده سلول‌هایی که در صورت برقراری شرط شمارش می‌شوند. این محدوده می‌تواند شامل اعداد، تاریخ، متن و مقادیر TREU و FALSE باشد.
Criteria: شرطی که به تابع می‌گوید کدام سلول‌ها را شمارش کند. شرط می‌تواند شامل متن، عدد، کاراکترهای Wild card و عملگرهای منطقی باشد.
نکته: دو آرگومان اول ضروری و بقیه آرگومان‌ها اختیاری هستند.

مثال: عملکرد تابع COUNTIFS در اکسل
فرض کنید که یک اداره می‌خواهد به کارمندان “مرد” و “متاهل” که صاحب “بیشتر از ۱” فرزند هستند یک بن خرید کالا بدهد. مسئول امور مالی اداره می‌خواهد بداند چند کارمند با شرایط گفته شده در اداره مشغول به کار هستند. برای این کار ابتدا در اکسل لیستی مشابه زیر تهیه کنید.

تابع COUNTIFS در اکسل روی سلول نتیجه کلیک کنید. سپس در نوار فرمول نرم‌افزار روی Fx کلیک کنید. (یا اینکه کلیدهای Shift+F3 را فشار دهید.)

تابع COUNT در اکسلپنجره Insert Function باز می‌شود. از دسته توابع آماری (Statistical) تابع COUNTIFS را پیدا کنید و روی OK کلیک کنید.

تابع COUNTIFS در اکسل پنجره Function Arguments باز می‌شود. در کادر Criteria_range1 کلیک کنید. سلول‌های B2 تاB10 را انتخاب کنید. سپس در کادر Criteria1 کلیک کنید و “مرد” را تایپ کنید.

روی Criteria_range2 کلیک کنید و سلول‌های C2 تا C10 را انتخاب کنید. سپس در کادر Criteria2 کلیک کنید و “متاهل” را تایپ کنید.

در کادر Criteria_range3 کلیک کنید و سلول‌های D2 تا D10 را انتخاب کنید. سپس در کادر Criteria3 کلیک کنید و “۱<” را تایپ کنید. در نهایت روی OK کلیک کنید. تابع COUNTIFS در اکسل نکات مهم درباره تابع COUNTIFS در تابع COUNTIFS محدوده‌های شرط باید برابر باشند. در قسمت شرط می‌توانید از عملگرهای منطقی و کاراکترهای Wild card استفاده کنید. این تابع با سلول‌های خالی مانند عدد و مقدار صفر برخورد می‌کند.

مطالب مرتبط