شرح وظایف ارائه شده “ حسابدار مالی” مربوط به یک شرکت نمونه است،

لذا در شرکت ها و موسسات با توجه به نیاز سنجی و دید مدیران ارشد سازمان ممکن است

ساختار سازمانی واحدها و شرح وظایف تغییر نماید.

حدود مسئولیت هـا و اخـتیارات حسابدار مالی(جهت آموزش دوره حسابداری قم)

– صدور اسناد جاری حسابداری.

– صدور اسناد اصلاحی.

– دریافت و بررسی اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به حسابداری.

– تهیه لیست حقوق ماهانه.

– نگهداری و راهبری سیستم حقوق و دستمزد.

– نگهداری، راهبری، و تهیه گزارش از سیستم پرسنل .

– تهیه لیست های ماهانه بیمه و اظهارنامه مالیاتی حقوق و دستمزد.

شرح وظایف حسابدار مالی

– انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون , آیین نامه ها، دستور العمل های تصویب شده و

در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روش های موجود؛

استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی.

– صدورکـلیه اسناد حسابداری شرکت اعم از تنخواه گردان ها، اموال و دارایی های ثابت خریداری شده و فروش رفته،

درآمدها وفروش، حقـوق ودستمزد، اسناد اصلاحی، و اعلام نواقص موجود درمستندات ارسالی، به واحدها یا

اشخاص ارجاع دهـنده.

– نگهداری و کاربری سیستم نرم افزاری مالی شرکت و تهیه نسخه پشتیبانی به صورت هفتگی از اطلاعات موجود

و نگهداری آنها در محل امن پس از اطمینان از صحت اطلاعات کپی برداری شده.

– دریافت و بررسی کلیه اسناد ارسالی از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری.

شرح وظایف حسابدار مالی

– تهیه پرینت اسناد و الصاق مدارک مربوطه جهت ارائه سند به رئیس حسابداری در فاصله زمانی تعیین شده.

– نگهداری و راهبـری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد و ثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن و کاربری سایر

سیستم های نرم افزاری مـوجود.

– محاسبه و صدور اسناد پرداخت و کـنترل حساب های مربوط به  پرسنل از قبیل وام پرسنلی، مساعده،

حق ماموریت، حقوق معـوقه، حق الزحمه، تسویه حساب با کارکنان و… و تهیه سوابق جهت ارائه به بایگانی مالی و اداری.

– تهیه و کنترل لـیست های مربوط به  حقـوق و دستمزد ماهانه، اظهارنامه ماهانه مالیاتی و لیست

بیمه و تهیه فـیش پرداخت حقـوق کارکنان جهت ارائه به امور اداری.

– ثبت به موقع دفاترقانونی (روزنامه و کل) بر اساس اسناد قطعی شده حسابداری یا خلاصه اسناد

حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری، مطابق آیین نامه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی مصوب وزارت امور اقتصادی

و دارایی .

– انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیتهای تعیین شده محول می گردد.

شرح وظایف حسابدار مالی

ارتباط

ات سازمانی و جذب نیرو

– مستقیم زیر نظر رئیس حسابداری و در غیاب ایشان زیر نظر مدیرمالی انجام وظیفه می نمایند.

– ارتبـاط و همکاری با واحدهای  تابعه امورمالی وطرف حسابهای شرکت.

– لیسانس مرتبط با یکسال سابقه کاریا فوق دیپلم با ۳ سال سابقه کارمفـید.

 

مطالب مرتبط