حسابداری بازار کار

مفاهیم اساسی حسابداری:در دو قسمت قبل درباره تاریخچه و اصول حسابداری صحبت کردیم، در این قسمت همانطور که قول دادیم درباره انواع

  • دارایی ها
  • انواع مختلف دارایی
  • بدهی ها
  • حساب ها
  • رویداد مالی

بیشتر صحبت خواهیم کرد و آنها را توضیح خواهیم داد.

دوره حسابداری
برگزاری دوره های حسابداری

دارایی ها:

دارایی ها منابع اقتصادی موسسه هستند که فعالیت های اقتصادی با استفاده از آن ها انجام میگیرد.

اموال،مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک موسسه که در نتیجه معاملات، عملیات مالی یا سایز زویداد ها ایجاد شده و قابل تبدیل به پول و دارایی منافع آنی است(دارایی) نامیده میشود.

موسسات برحسب نوع و حجم فعالیتشان، دارایی های مختلفی دارند.

از جمله انواع مختلف دارایی ها میتوان موارد زیر اشاره کرد:

وجه نقد:

وجه نقد عبارت است از: موجودی نقد و سپرده های دیداری نزد بانک ها و موسسات مالی اعم از ریالی و ارزی،چنانچه وجه نقد در موسسه نگه داری شود آن را در قالب حساب صندوق و چنانچه نزد بانک ها نگه داری شود آن را در قالب حساب بانک گزارش مینمایند.

آموزش حسابداری
دوره حسابداری قم

حساب دریافتنی:

حساب های دریافتنی شامل مطالبات موسسه از دیگران است که بابت آن سفته و یا چک یا برات دریافت نشده است.

اسناد دریافتنی:

اسناد دریافتنی شامل مطالبات موسسه از دیگران است که بابت آن سفته و چک یا برات از شخص بدهکار دریافت شده است. چنانچه سر رسید اسناد دریافتنی یک سال و یا کمتر باشد به عنوان اسناد دریافتنی کوتاه مدت و چنانچه سررسید آن ها بیش تر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت طبقه بندی میشود.

دوره های کامپیوتری
تراشه

موجودی های مواد و کالا:موجودی های مواد و کالا به دارایی هایی اطلاق میوشد که به منظور فروش با استفاده از آن در موجودی کالا و موجودی هایی را که به منظور استفاده در ساخت محصول و یا ارائه خدمات نگه داری میشوند موجودی مواد میگویند.اقلام مصرفی نیز غالبا تخت عنوان ملزومات،گزارش می شوند.

انواع ماشین آلات و تجهیزات:

دارایی ها یی که برای انجام عملیات موسسه مورد استفاده قرار میگیرند و عمر بیشتر از یک سال دارند و جنبه ی مصرفی نداشته باشند تحت عنوان اموال، ماشین آلات وتجهیزات طبقه بندی می شوند. این دارایی ها را اغلب (دارایی های ثابت) نیز میگویند.

زمین، ساختمان، ماشین آلات تولید،وسایل نقلیه و اثاثه اداری نمونه هایی از این دارایی ها هستند.مفاهیم اساسی حسابداری

آموزش حسابداری قم

بدهی ها:

تعهداتی که یک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده است. وباید از طریق پرداخت پول، تحویل کالا، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقلام دارایی تسویه شوند (بدهی )نامیده میشود.

از جمله اجزای اصلی بدهی را میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

حساب های پرداختنی:

بدهی های موسسه به دیگران را که بابت آن چک، سفته یا برات تحویل نشده است، حساب های پرداختنی میگویند.مفاهیم اساسی حسابداری

اسناد پرداختنی:

بدهی هایی را که موسسه بابت آن چک، سفته و یا برات تحویل طلبکاران داده است، اسناد پرداختنی میگویند.چنانچه سررسید اسناد پرداختنی یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد پرداختنی کوتاه مدت و چنانچه سررسید آن ها بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد پرداختنی بلند مدت طبقه بندی میگردد.

آموزشگاه تراشه

وام پرداختنی:

مبالغی را که موسسه از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کرده است و باید آن را ظرف مهلت مشخصی به صورت اقساط یا یک جا بازپرداخت کند، وام پرداختنی میگویند.

پیش دریافت:

هرگاه موسسه قبل از تحویل دادن کالا یا ارائه ی خدمات به دیگران وجهی از آن ها دریافت کند، به آن پیش دریافت میگویند.مفاهیم اساسی حسابداری

مفاهیم حسابداری

سرمایه:

حق مالی مالک یا مالکان یک موسسه نسبت به دارایی های آن (سرمایه )نامیده میشود.

در هرزمان با کسر کردن بدهی های یک موسسه از دارایی های آن، مبلغ سرمایه به دست می آید.مفاهیم اساسی حسابداری