کلاس در روزهای ابتدایی  ماه  مرداد در آموزشگاه تراشه آغاز شد

در این کلاس آقایان

حسین جوزجانی

حسن جوزجانی

یعقوب یعقوب لو

علی مولایی

امین  مکاری

 

مطالب مرتبط