دوره حسابداری

تاریخچه حسابداری در جهان:آموزش حسابداری در آموزشگاه تراشه قم

نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرن ها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است.

بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش میکردند، مصریان قدیم درآمد و هزینه ی دستگاه های دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را برروی کاغذ پایپروس ثبت میکردند.

ادامه مطلب