شروع دوره جدید کلاس کاربرHCDL : کلاس خانم ها روزهای زوج ساعت ۵:۳۰ تا ۷  – کلاس آقایان روزهای زوج ساعت ۷ تا ۸:۳۰

شروع دوره جدید کلاس حسابداری در روزهای زوج ساعت ۴تا۵:۳۰ و روزهای فرد ۵:۳۰ تا ۷

شروع دوره جدید برنامه نویسی فرانتند : روزهای فرد ساعت ۵:۳۰ تا ۷  – کلاس بعدی ۷تا ۸:۳۰ – روزهای زوج ۷ تا ۸:۳۰

 

آموزشگاه تراشه :

میدان مطهری کوی سازمان آب

شماره تماس : ۳۶۶۳۹۹۱۵- ۳۶۶۳۹۹۱۶

مطالب مرتبط