محاسبه اضافه کاری و حقوق و دستمزد در اکسل
شما اینجا هستید:
مثالی برای محاسبه حقوق و دستمزد و اضافه کاری کارمندان در اکسل
برای توضیح محاسبه حقوق و دستمزد در اکسل و همچنین محاسبات اضافه کاری کارمندان مثال زیر را در نظر بگیرید:

در شرکتی میزان ساعت کاری عادی در ماه ۱۴۴ ساعت می باشد. کارمندان برای کارکرد تا ۱۴۴ ساعت، برای هر ساعت به میزان حقوق ساعتی درج شده دریافت می کنند و در صورتی که کارمند بیش از این میزان در ماه کارکرد داشته باشد، برای ساعات اضافه کاری مبلغ دستمزد کارمند ۲۰% بیشتر از حقوق ساعتی عادی اوست. میزان دریافتی اضافه کاری هر کارمند را با استفاده از فرمول نویسی محاسبه کنید.

آرگومان اول تابع IF (شرط): کوچکتر یا مساوی ۱۴۴ ساعت بودن میزان کارکرد کارمند: D49<=144؛ البته می توان شرط را برعکس کرد یعنی D49>144 که در این صورت آرگومان دوم و سوم تابع IF نیز جابجا می شوند.

آرگومان دوم تابع IF (مقدار در صورت درست بودن شرط): ۰؛ زیرا در صورتی که شرط درست باشد یعنی میزان کارکرد کارمند کمتر از ۱۴۴ ساعت است و به او اضافه کاری تعلق نمی گیرد.

آرگومان سوم تابع IF (مقدار در صورت غلط بودن شرط): (D49-144)*(1.2*E49)؛ زیرا در صورت غلط بودن شرط یعنی کارمند بیشتر یا مساوی ۱۴۴ ساعت کار کرده است و باید به میزان اضافه کاری (D49-144) ضربدر حقوق ساعتی برای اضافه کاری (۱٫۲*E49) مبلغ دریافت کند.

مطالب مرتبط